There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

You simply rock! We only suggest how to achieve that.

Have you ever had a dream, that made you want to turn your whole life upside down? A vision of you being the Lord of your fate … or at least of your business. A dream of your product turning out to be revolutionary, and you – enjoying the luxury life till the day you die. A dawn came and it brought the conviction, that this vision is not detached from reality at all. After all, we both know, that you deserve great success and more delicious coffee than the one served in your office!

The beginnings are difficult and they can cool down even the greatest enthusiasm. I will help you save some funds and some nerves, by telling you, which tools are worth stocking to facilitate this hurdle race.

Typeform

Nowe logo Typeform

Before you jump into deep water, check the actual demand for your unique product. With no doubts you can use standard Google forms for this purpose, but these are usually omitted by recipients. Thanks to Typofrom, you can instantly form aesthetic-looking surveys and quizzes imitating a conversation with a bot. You can integrate Typeform forms with your website and other tools.

The free version of the program allows 100 forms to be filled out monthly. The extended version costs from € 25 per month.

Canva

Canva logo

Canva changed my life and made social media easier. If you don’t know it yet, man, where have you been?! It is very easy to use, intuitive, has a very wide range of options and a rich package of graphics and templates also in the free version. As an encouragement, I will add, that it has a browser and mobile version.

A free account gives access to a large but limited section of the materials – Pro version from $ 9.95 per month.

SurferSEO

Surfer SEO Logo

Opinions on AdWords vary, but it is certain, that you must be found by your clientele among the thicket of offers. You create beautiful and visually attractive content – make them visible! Google’s algorithms put positions with the most optimized content in the first places in the search engine. The system analyzes competing sites under the selected key phrase to present the most important data on this basis, which helps improve the visibility of content in the Google ranking. Already from the level of the content editor, SurferSEO reminds you of the words, which should be placed in order improve positioning, and even of the Internet users’ questions, to which answers should be included in the text. The price of such luxury starts with 59 USD per month.

Trello 

Trello Logo - Trello Logo Transparent (714x200), Png Download

Trello.com is a tool, that will easily allow you to manage tasks both for your business and in private life. Yes, let me remind you of the Work-Life balance 😉 It is suitable for the teamwork, transparent and allows creating any number of projects in the form of boards. Using Trello, you can comment on tasks, create checklists and assign them to other users.

And now the best part – this tool is completely free!

Kamila Królikiewicz / Kamila@newdoors.eu


Rządzisz! My tylko podpowiadamy jak.

nogami? Wizję, w której to Ty byłeś Panem swojego losu… albo przynajmniej swojej działalności gospodarczej. Marzenie, w którym Twój produkt okazał się rewolucyjny, a Ty do końca swoich dni pławiłeś się w luksusach. Nadszedł świt a wraz z nim przeświadczenie, że ta wizja wcale nie jest oderwana od rzeczywistości. Przecież oboje wiemy, że zasługujesz na wielki sukces i kawę smaczniejszą niż ta w Twoim biurze!

Początki są trudne i potrafią ostudzić nawet największy zapał. Pomogę Ci zaoszczędzić nieco funduszy i nerwów i podpowiem w jakie narzędzia warto się zaopatrzyć, aby ułatwić sobie ten bieg przez płotki.

Typeform

Nowe logo Typeform

Zanim rzucisz się na głęboką wodę sprawdź rzeczywiste zapotrzebowanie na swój wyjątkowy produkt. Oczywiście możesz w tym celu wykorzystać standardowe formularze Google, jednak te najczęściej są przez odbiorców pomijane. Dzięki temu narzędziu możesz błyskawicznie sformułować estetycznie wyglądające ankiety oraz quizy imitujące rozmowę z botem. Formularze Typeform możesz zintegrować ze swoim serwisem oraz innymi narzędziami. 

Bezpłatna wersja programu pozwala na 100 wypełnień formularzy miesięcznie. Wersja rozszerzona kosztuje od €25 miesięcznie.

Canva

Canva logo

Canva odmieniła moje życie i ułatwiła prowadzenie social mediów. Jeśli jeszcze jej nie znasz, to człowieku, gdzieś Ty się uchował?! Jest bardzo prosta w obsłudze, intuicyjna, ma bardzo szeroki zakres możliwości oraz bogaty pakiet grafik i szablonów również w wersji bezpłatnej. Na zachętę dodam, że posiada wersję przeglądarkową oraz mobilną. 

Bezpłatne konto daje dostęp do obszernej, lecz ograniczonej części materiałów – wersja Pro od $ 9.95 miesięcznie.

SurferSEO

Surfer SEO Logo

Opinie na temat AdWordsów są różne, pewne jest natomiast, że musisz dać się odnaleźć swojemu klientowi wśród gąszczu ofert. Tworzysz piękne i atrakcyjnie wizualnie treści – zadbaj, aby były widoczne! Algorytmy Google na pierwszych miejscach w wyszukiwarce umieszczają pozycje o najbardziej zoptymalizowanej treści. System analizuje konkurencyjne strony pod wybraną frazę kluczową, by na tej podstawie przedstawić najważniejsze dane, które pomagają poprawić widzialność treści w rankingu Google’a. Już z poziomu edytora treści SurferSEO przypomina o słowach, które należy w nim umieścić, aby poprawić pozycjonowanie, a nawet pytań internautów, na które odpowiedź należałoby zawrzeć w tekście. 

Cena takiego luksusu wynosi od 59USD/miesięcznie. 

Trello 

Trello Logo - Trello Logo Transparent (714x200), Png Download

Trello.com to narzędzie, które w prosty sposób pozwoli Ci zarządzać zadaniami zarówno dotyczącymi Twojej działalności i jak i Twoimi prywatnymi. Tak tylko pozwolę sobie przypomnieć o Work-Life balance 😉 Nadaje się do pracy zespołowej, jest przejrzyste i umożliwia tworzenie dowolnej liczby projektów w postaci tablic. Z poziomu Trello możesz komentować zadania, tworzyć checklisty i przypisywać je innym użytkownikom. 

A teraz najlepsze – to narzędzie jest całkowicie darmowe!

Kamila Królikiewicz / Kamila@newdoors.eu

Previous Next