There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

What makes a workplace attractive?

Currently, we are facing an employee market phenomenon in the ICT sector. In practice it means a surplus of jobs comparing to the number of potential employees. The fight for the best talents, among specialists in the field of modern technologies, is going on. In order to attract and engage IT experts, organizations are extremely active.

Currently, even global companies with a high reputation are seeking to cooperate with candidates. Therefore, many companies pay a lot of attention to consciously building their own image. 

Activities in the area of ​​employer branding include primarily creative campaigns, organization of industry events or competitions, meetings with mentors, using social media for communication. Companies also care about the appearance of office spaces, which become comfortable and increasingly resemble private apartments. Hammocks, game consoles, muted nap rooms, own gym no longer shock as it once did. In addition, employees are offered manicurist services, lessons with a yoga teacher, foreign integration trips or even renting a luxury car. All this to stand out from the competition and to reach the largest possible number of recipients.

Establishing potential cooperation between employees and employers takes place already at the initial stage of the recruitment process, which allows you to learn and understand the mutual expectations of candidates and managers. It is important that recruitment is quick and clear for both parties. Unconventional job vacancy, knowledge of the industry, individual recruitment approach, constructive feedback, allow you to arouse positive feelings of the candidate. Many of them take part in even a dozen or so processes, which is why a professional approach and building a good candidate experience increases the chances of success.

Analyzing a lot of industry reports, I noticed that the most important aspects motivating to work include: salary, self-development, challenges and passion. The attractiveness of the workplace is undeniably decided by, among others salary level and non-wage supplements. The level of salary in Poland is growing every year. In addition, employers offer numerous material benefits (medical care, insurance, sports card, financing of language training and learning, meals in the office) and intangible benefits (remote work, flexible working hours, no dress code). In addition, it is very important for IT professionals to be able to learn and work in the area of ​​the latest technologies. Determining and implementing individual development paths, regardless of the position level, contributes to raising employees’ competences and skills. Their strengths should be developed and weaknesses corrected. There are three main types of training – preparation for work, work and allowing retraining for another profession or new tasks. Career path planning contributes to achieving specific goals at the individual and enterprise level.

The development of modern technologies allows you to work from anywhere in the world and at any time of the day. The provision of appropriate computer equipment on the part of the employer and the authorization to use the systems allows for flexible operation and maintaining a balance between the private and professional life of employees. In addition, the task-oriented work model enables working within international teams and an even greater exchange of knowledge. 

Autonomy is another element that increases interest in a given organization. Many specialists escape from excessive control in favor of the possibility of individual planning of their daily duties. Therefore, greenfield projects are very popular because they relate to newly created investments and give the field for greater independence and decision-making. This shows the need for cooperation on a partnership basis, which means an equal approach.

More and more international companies attach great importance to corporate social responsibility and sustainable development. They want to create a workplace combining economic profit, care for the environment and human capital – employees, suppliers, customers and local communities. Engaging stakeholders in achieving a common social, environmental and economic goal increases the chances of joint market success and building relationships based on a sense of mutual trust and security. The foundation of the CSR (Corporate Social Responsibility) strategy is values ​​such as maturity, care and dialogue. Enterprises are obliged to comply with the law and fulfill their obligations. It manifests itself in pro-social activities, such as supporting universities, employing the disabled, promoting women’s rights, selling brand products for a specific purpose, e.g. supporting a children’s home or transferring profit to animal shelters. An element of Corporate Social Responsibility is the approach of co-created value, which assumes that “what is good for the community is also good for business”. The enterprise, fairly sharing the generated wealth, supports the local community and thus ensures reasonable growth. Such a strategy allows reducing social inequalities, combating poverty and discrimination, or equalizing opportunities. In addition, they are also an element building a positive image of the organization in the media.

An attractive workplace has a different definition for each of us. For some people, the distinguishing factor can only be above-average wages and an elegant office, while for others the key will be work that benefits the entire society. And for you, what are the most important factors when you are choosing a new employer?

Julia Sulińska / julia@newdoors.eu


Co decyduje o atrakcyjności miejsca pracy?

Obecnie w sektorze ICT mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Oznacza to nadwyżkę liczby miejsc pracy w stosunku do liczby potencjalnych pracowników. Toczy się walka o najlepsze talenty wśród specjalistów z dziedziny nowoczesnych technologii. Aby przyciągnąć oraz zaangażować ekspertów, organizacje działają niezwykle aktywnie. Aktualnie nawet globalne firmy cieszące się wysoką renomą starają się o podjęcie współpracy z kandydatami.  W związku z tym wiele przedsiębiorstw przykłada bardzo dużą uwagę do świadomego budowania własnego wizerunku. 

Do działań z obszaru „employer branding” należą przede wszystkim kreatywne kampanie, organizacja branżowych wydarzeń lub konkursów, spotkania z mentorami, wykorzystywanie mediów społecznościowych do komunikacji. Firmom zależy także na wyglądzie przestrzeni biurowych, które stają się komfortowe i coraz częściej przypominają prywatne mieszkania. Hamaki, konsole do gier, wyciszone salki do drzemki, własna siłownia już nie szokują tak jak kiedyś. Oprócz tego pracownikom oferuje się usługi manikiurzystek, lekcje z nauczycielem jogi, zagraniczne wyjazdy integracyjne lub nawet wypożyczenie luksusowego auta. Wszystko po to, aby wyróżnić się na tle konkurencji oraz aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

Nawiązywanie potencjalnej współpracy pomiędzy pracownikami, a pracodawcami odbywa się już na początkowym etapie procesu rekrutacji, który pozwala na poznanie i zrozumienie wzajemnych oczekiwań kandydatów oraz menedżerów. Ważne, aby rekrutacja przebiegała w sposób szybki oraz jasny dla obu stron. Nieszablonowe ogłoszenie o wolnym miejscu pracy, znajomość branży, indywidualne podejście rekrutera, konstruktywna informacja zwrotna, pozwalają na wzbudzenie pozytywnych odczuć kandydata. Wielu z nich bierze udział nawet w kilkunastu procesach, dlatego profesjonalne podejście i zbudowanie dobrego „candidate experience” zwiększa szanse na sukces.

Analizując liczne branżowe raporty zauważyłam, że do najważniejszych aspektów motywujących do pracy należą: płaca, rozwój, wyzwania oraz pasja. O atrakcyjności miejsca pracy bezdyskusyjnie decyduje m.in. poziom wynagrodzenia oraz dodatki pozapłacowe. Z roku na rok poziom wynagrodzenia w Polsce rośnie. Oprócz tego pracodawcy proponują liczne benefity materialne (opieka medyczna, ubezpieczenie, karta sportowa, finansowanie szkoleń i nauki języków obcych, posiłki w biurze) oraz benefity niematerialne (praca zdalna, elastyczny czas pracy, brak dress code). 

 Oprócz tego dla specjalistów IT bardzo ważna jest  możliwość nauki oraz pracy w obszarze najnowszych technologii. Ustalanie oraz realizacja indywidualnych ścieżek rozwoju niezależnie od poziomu stanowiska przyczynia się do podnoszenia kompetencji i umiejętności  pracowników. Należy rozwijać ich mocne strony, natomiast słabe korygować. Wyróżnia się trzy główne typy szkoleń – przygotowujące do pracy, w trakcie pracy oraz pozwalające na przekwalifikowanie do innego zawodu lub nowych zadań. Planowanie ścieżek kariery przyczynia się do osiągnięcia określonych celów na poziomie jednostki oraz całego przedsiębiorstwa.

Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia pracę z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze dnia. Zapewnienie ze strony pracodawcy odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz nadanie uprawnień do korzystania z systemów pozwala na elastyczne działanie oraz zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym pracowników. Oprócz tego zadaniowy model pracy umożliwia działanie w ramach międzynarodowych zespołów oraz jeszcze większą wymianę wiedzy. 

Autonomia jest kolejnym elementem zwiększającym zainteresowanie daną organizacją. Wielu specjalistów ucieka od nadmiernej kontroli na rzecz możliwości indywidualnego planowania swoich codziennych obowiązków. Projekty z obszaru „greenfield” cieszą się zatem bardzo dużą popularnością, ponieważ dotyczą nowo tworzonych inwestycji oraz dają pole do większej samodzielności i decyzyjności. Pokazuje to potrzebę współpracy na zasadach partnerstwa, oznaczające równościowe podejście.

Coraz więcej międzynarodowych przedsiębiorstw przykłada ogromną wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Chcą stworzyć miejsce pracy łączące zysk ekonomiczny, dbałość o środowisko oraz kapitał ludzki – pracowników, dostawców, klientów oraz lokalne społeczności. Angażowanie interesariuszy w osiągnięcie wspólnego celu społecznego, środowiskowego i ekonomicznego zwiększa szanse na wspólny sukces rynkowy oraz zbudowanie relacji opartych na poczuciu wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa. Fundamentem strategii CSR (ang. Corporate Social Responsibility) są wartości takie jak dojrzałość, troska oraz dialog. Przedsiębiorstwa są zobligowane do przestrzegania prawa oraz wywiązywania się ze zobowiązań. Objawia się ona w działaniach prospołecznych, takich jak wspieranie uniwersytetów, zatrudnianie niepełnosprawnych, promowanie praw kobiet, sprzedaż produktów marki w określonym celu, np. wsparcie domu dziecka lub przekazanie zysku schroniskom dla zwierząt. Elementem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest podejście współtworzonej wartości, która zakłada, że „co jest dobre dla społeczności, jest też dobre dla biznesu”. Przedsiębiorstwo, sprawiedliwie dzieląc wygenerowane bogactwo, wspiera społeczność lokalną i zapewnia tym samym rozsądny wzrost. Taka strategia pozwala na zmniejszenie nierówności społecznych, walkę z ubóstwem i dyskryminacją czy wyrównywanie szans. Oprócz tego są również elementem budującym w mediach pozytywny obraz organizacji

Dla każdego z nas atrakcyjne miejsce pracy ma inną definicję. Dla części osób czynnikiem wyróżniającym może być wyłącznie ponadprzeciętna płaca oraz eleganckie biuro, natomiast dla innych kluczem będzie praca niosąca za sobą korzyść dla całego społeczeństwa. A dla Ciebie jakie są najważniejsze czynniki przy wyborze nowego pracodawcy? 

Julia Sulińska / julia@newdoors.eu

Previous Next