There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

What keeps developers from changing jobs?

Every change in a person’s life is inherently connected with the necessity to leave the comfort zone. A change in employment is often accompanied by uncertainty, stress, and a lack of a sense of stability. However, while remaining in the sphere of security we know, we often take away the opportunity to develop and gain new experiences. Why is it so difficult for us to make this decision even now, in the age of dynamic changes? What doubts then accompany programmers?

Grasshopper

One of the frequent dilemmas faced by programmers who think about changing Employers is the fear of being considered a “jumper”. It might seem that in the future such a Candidate will not meet with favor from Recruiters, because until recently there was a tendency to bind with the company for years. How is it actually? IT DEPENDS. 😉 Times have changed and the huge demand for IT specialists makes programmers want to take advantage of the opportunities offered by the labor market. For a prudent HR department employee, the circumstances surrounding the change of job are important, and the several-month work experience for one Employer no longer raises suspicions. The motivation of the potential employee and his credibility are important.

Never ending story

In this case, it is an endless recruitment process. Technical interview, soft skills check, case study … and often it’s not over. Finding the right Candidate, who will turn out to be the only one that perfectly fits the position and matches the personality profile, can be time-consuming and requires patience. In this situation, it is worth realizing that the effect of a thorough verification process brings mutual benefits – no one would want to realize after a few months of work that they have found themselves in the wrong place. To avoid frustration, it is worth determining the course of the recruitment process and its individual steps at the very beginning.

Step back

One of the fears that accompany changing jobs in the IT environment is the fear of working with outdated technologies and the lack of development prospects. The work of a programmer is associated with the constant development of skills and constant learning, so the fear of getting stuck seems completely justified. This, and many others, can be solved by talking  with the Recruiter – don’t hesitate to ask questions when the whole future is at stake.

When should you definitely consider changing your workplace?

– When your supervisor is not honest with you, he does not talk to you about development opportunities,
– When the company lacks standards or a person who would care about the quality of the process,
– When the Employer expects a lot of skills from you, but they are completely random,
– When PM does not see the space for testing and new functionalities are added at the last minute,
– When you cannot expect feedback from your Supervisor and you feel lack of communication in the team,
– When you fall into a routine and each subsequent working day makes you frustrated,
– When you feel unfairly treated or your surroundings do not respect you,
– When, despite the increasing amount of work and ever increasing demands, your remuneration has not changed or is simply not satisfactory for you.

Remember that many situations can be resolved by honest conversation. Do not make decisions hastily and give your current Superior a chance to understand and explain certain situations, to dispel your doubts. Be honest and no matter what decision you make, try to leave a positive impression.

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu


Co powstrzymuje programistów przed zmianą pracy?

Każda zmiana w życiu człowieka wiąże się nieodłącznie z przymusem opuszczenia strefy komfortu. Zmianie zatrudnienia nierzadko towarzyszy niepewność, stres, brak poczucia stabilności. Pozostając jednak w znanej nam sferze bezpieczeństwa często odbieramy sobie szansę na rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń. Dlaczego tak trudno podjąć nam tą decyzję nawet teraz, w dobie dynamicznych zmian? Jakie wątpliwości towarzyszą wówczas programistom?

Konik polny

Jednym z częstych dylematów, z którymi borykają się programiści myślący o zmianie Pracodawcy jest obawa przed byciem uznanym za „skoczka”. Mogłoby się wydawać, że w przyszłości taki Kandydat nie spotka się z przychylnością ze strony Rekruterów, gdyż do niedawna dominowała tendencja do wiązania się z firmą na lata. Jak jest w rzeczywistości? TO ZALEŻY. 😉 Czasy się zmieniły a ogromny popyt na specjalistów IT powoduje u programistów chęć korzystania z możliwości jakie oferuje rynek pracy. Dla roztropnego pracownika działu HR istotne są okoliczności towarzyszące zmianie pracy, a kilkunastomiesięczny staż pracy u jednego Pracodawcy nie budzi już podejrzliwości. Ważna jest motywacja potencjalnego pracownika oraz jego wiarygodność.

Never ending story

W tym wypadku jest to niekończący się proces rekrutacji. Wywiad techniczny, sprawdzenie umiejętności miękkich, case study.. a często to jeszcze nie koniec. Znalezienie odpowiedniego Kandydata, który okaże się tym jedynym, doskonale pasującym na stanowisko i pasującego profilem osobowościowym bywa czasochłonne i wymaga cierpliwości. W tej sytuacji warto uświadomić sobie, że efekt dokładnego procesu weryfikacji niesie obustronne korzyści – nikt nie chciałby uświadomić sobie po kilku miesiącach pracy, że znalazł się w niewłaściwym miejscu. Aby uniknąć frustracji warto ustalić przebieg procesu rekrutacyjnego i jego poszczególne kroki na samym początku.

Krok w tył

Do jednej z obaw, które towarzyszą zmianie pracy w środowisku IT jest strach przed pracą z przestarzałymi technologiami i brak perspektyw rozwoju. Praca programisty wiąże się z nieustającym rozwijaniem swoich kompetencji i ciągłej nauce, więc lęk przed utknięciem w miejscu wydaje się być całkowicie uzasadniony. Ten problem, jak i wiele innych, może rozwiązać szczera rozmowa z osobą prowadzącą rekrutację – nie należy wahać się przed zadawaniem pytań, kiedy w grę wchodzi cała przyszłość. 

Kiedy zdecydowanie warto rozważyć zmianę miejsca pracy?

– Kiedy Twój przełożony nie jest wobec Ciebie szczery, nie rozmawia z Tobą o możliwościach rozwoju,
– Kiedy w firmie brakuje standardów czy osoby, która dbałaby o jakość procesu,
– Kiedy pracodawca oczekuje od Ciebie masę umiejętności, ale są one zupełnie losowe,
– Kiedy PM nie dostrzega przestrzeni do testów a nowe funkcjonalności są dodawane na ostatnią chwilę,
– Kiedy od swojego przełożonego nie możesz oczekiwać feedbacku i czujesz, że komunikacja w zespole leży,
– Kiedy popadasz w rutynę i każdy kolejny dzień pracy budzi w Tobie frustrację,
– Kiedy czujesz się niesprawiedliwie traktowany, lub Twoje otoczenie nie okazuje Ci szacunku,
– Kiedy pomimo zwiększającej się ilości pracy i wciąż rosnącym wymaganiom Twoje wynagrodzenie nie uległo zmianie lub po prostu nie jest dla Ciebie satysfakcjonujące.

Pamiętaj, że wiele sytuacji da się rozwiązać szczerą rozmową. Nie podejmuj decyzji pochopnie i daj swojemu obecnemu przełożonemu szansę na zrozumienie i wyjaśnienie pewnych sytuacji, rozwianie Twoich wątpliwości. Postaw na uczciwość i bez względu na to, jaką decyzję podejmiesz postaraj się zostawić po sobie pozytywne wrażenie. 

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu

Previous Next