There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

We’re all in this together!

The last time has proved demanding for each of us. Stress caused by uncertainty, fear for our and our loved ones’ security, disinformation or chaos associated with depressing news from everywhere. Although we are separated from the next stage of thawing the economy, which is a great unknown in the air, you can already feel the spring – the ice will soon begin to melt.

Virginia Satir, an American author and therapist who in the 20th century was called the “Mother of Family Therapy”, became famous for, in addition to the holistic approach to the treatment of mental disorders, the theory presenting change as a process (“Change Process Model”). It is a psychological model developed on the basis of clinical research, which was used by change management gurus and organizations at the turn of the 1990s to define the impact of changes on the environment.

The main assumption of this model is the fact that the change is not a one-off event, but is a process consisting of successive five stages. The five-step change model assumes the impact of each stage on our feelings, thinking, performance and physiology, and by using the principles contained in this model, we can improve the way we process changes.

Five stages of change:

  1. The previous status quo – is the reality surrounding us until recently, which was a kind of comfort zone for everyone.
  2. Resistance – a foreign element appears, in this case a virus. There is some distinction between reactions such as denying or blaming others for this situation. At this stage, the fear of the unknown predominates, which may arouse hostility among individuals – a natural defense mechanism. It is important to create a conversation-friendly environment that encourages openness and expression of concern. This will have a significant impact on the strength with which the next, most difficult stage will hit us.
  3. Chaos – A completely new situation, information noise, withholding data or spreading false information. Change of work model, mass layoffs as cost cutting. Fear. Everything seems to be completely out of our control. We are closed and somehow cut off from the outside world. It is time to understand what is happening both around us and in ourselves. We will not leave until we accept this state of affairs. We are beginning to notice emerging possibilities.
  4. Integration – the emergence of the so-called transformational idea. We begin to find ourselves in new realities, look for opportunities and take advantage of opportunities. We become resistant to further mentions of the crisis, learn to verify messages, reorganize work and keep in touch using available technological tools. Adaptation takes place, but it is a critical moment, often giving rise to frustration. In this phase, especially in the work environment, there is a need for mental support and for indicating the path to search for new solutions.
  5. The new status quo – What seemed to outgrow us just a few weeks ago has become a new reality with which we are already familiar. Although the future still raises uncertainty, it is no longer accompanied by strong fear. We are strongly motivated to look for new solutions that will make it easier for us to function in the world that we have already adopted. This is our everyday life.

We are currently at the Integration stage. Although adaptation still requires work and flexibility from us, it comes to us more and more easily, we adapt and tame the changes that have been imposed on us. Feeling better, we are able to look wider and see opportunities, including the possibility of providing support to others. A ray of hope appears, a warm thought.

We are starting to show solidarity. Already the first weeks of the pandemic forced Entrepreneurs to take drastic steps to reduce the costs associated with running a business. Unfortunately, one of such activities is often the reduction of employees’ wages, which, as most Internet users declare, have been received with calmness and understanding.

Due to the difficulty in paying basic services by tenants, landlords of both commercial and residential premises decided to reduce the cost of rent to a large extent, which for many became not only a salvation from the obligation to suspend operations, but also before losing a roof over their heads.

The entrepreneurs cooperate with each other by providing their services on the basis of a barter contract. Interest in local businesses is clearly increasing, the community protects small entrepreneurs by buying goods from them, advertising via social media channels.

Hundreds of charity actions have started for those who need help the most. Volunteers provide warm meals to medical staff, the poorest and most in need. Collections of money to support shelters, including those for animals and foundations, have been launched. Other companies are also willing to contribute, despite the fact that the economic crisis does not spare anyone. More than ever, we feel the need to unite to support others.

Organizations are constantly seeking to improve infrastructure by enabling their employees to work remotely. Doctors give advice by phone; telemedicine is rapidly developing.

This is not the first time we show that we can get up from our knees and give a helping hand to our neighbor. The harsh realities have brought us unbelievably closer together, we feel united.

„Crisis is something that will set the world afresh” 
Prof. Tadeusz Uhl, wykładowca na AGH

Let’s take these words to heart and look more cheerfully for tomorrow. We have a real influence on how the new reality will look. Let’s create it wisely.


We have information for all developers who want to get involved in building tools and finding innovative solutions that will alleviate the effects of the crisis.

The “EUvsVirus” will take place on April 24-26, 1st hackaton organized by the European Commission. Hackaton will be online and groups and individuals from all over Europe can participate.
If you want to participate, please register at http://euvsvirus.org

Categories:
– Health & Life
– Business Continuity
– Social & Political Cohesion
– Remote Working & Education
– Digital Finance

Kamila Królikiewicz / Kamila@newdoors.eu


Siedzimy w tym wszyscy razem! 

Ostatni czas okazał się dla każdego z nas wymagający. Stres spowodowany niepewnością, lękiem o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich, dezinformacją lub chaosem związanym z zewsząd napływającymi przygnębiającymi wieściami. Choć od kolejnego etapu rozmrożenia gospodarki dzieli nas czas będący wielką niewiadomą w powietrzu można już wyczuć wiosnę. Lód niebawem zacznie topnieć.

Virginia Satir, Amerykańska autorka i terapeutka, która w XX w. nazywana była „Matką terapii rodzinnej” poza holistycznym podejściem do leczenia zaburzeń psychicznych, zasłynęła z teorii przedstawiającej zmianę jako proces – „Change Process Model”. Jest to model psychologiczny opracowany na podstawie badań klinicznych, z którego na przełomie lat 90. i 00. korzystali guru zarządzania zmianami w organizacji, aby zdefiniować wpływ tych zmian na otoczenie. 

Głównym założeniem tego modelu jest fakt, iż zmiana nie stanowi jednorazowego wydarzenia, a jest procesem złożonym z następujących po sobie pięciu etapów. Pięciostopniowy model zmiany zakłada wpływ każdego etapu na nasze uczucia, myślenie, wydajność i fizjologię, zaś korzystając z zawartych w tym modelu zasad, możemy poprawić sposób w jaki przetwarzamy zmiany. 

Pięć etapów zmiany:

  1. Poprzednie status quo – to otaczająca nas do niedawna rzeczywistość, która dla każdego była niejako strefą komfortu. 
  2. Opór – pojawia się obcy element, w tym wypadku wirus. Istnieje pewne rozróżnienie reakcji jak zaprzeczanie czy obwinianie o zaistniałą sytuację innych. Na tym etapie przede wszystkim dominuje lęk przed nieznanym, który może wśród jednostek budzić wrogość – naturalny mechanizm obronny. Ważne jest, aby stworzyć przyjazne rozmowie środowisko zachęcające do otwartości i wyrażania obaw. Będzie to miało znaczący wpływ na siłę, z jaką uderzy w nas kolejny, najtrudniejszy etap.
  3. Chaos – Kompletnie nowa sytuacja, szum informacyjny, zatajanie danych lub rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Zmiana modelu pracy, masowe zwolnienia jako cięcia kosztów. Strach. Wszystko wydaje się być kompletnie poza naszą kontrolą. Zostajemy zamknięci i w pewien sposób odcięci od świata zewnętrznego. Najwyższa pora, aby zrozumieć co się dzieje zarówno wokół nas, jak i w nas samych. Nie ruszymy z miejsca, dopóki nie zaakceptujemy tego stanu rzeczy. Zaczynamy zauważać pojawiające się możliwości.
  4. Integracja – rozpoczyna się pojawienie tzw. idei transformacyjnej. Zaczynamy się odnajdywać w nowych realiach, szukać możliwości i korzystać z szans. Uodparniamy się na kolejne wzmianki o kryzysie, uczymy się weryfikować wiadomości, reorganizujemy pracę i utrzymujemy kontakt za pomocą dostępnych narzędzi technologicznych. Następuje adaptacja, jednak jest to moment newralgiczny, często rodzący frustrację. W tej fazie, zwłaszcza w środowisku pracy, pojawia się potrzeba wsparcia mentalnego i wskazania ścieżki poszukiwania nowych rozwiązań.
  5. Nowe status quo – To, co zaledwie kilka tygodni temu zdawało się nas przerastać stało się nową rzeczywistością, z którą jesteśmy już oswojeni. Choć przyszłość wciąż budzi niepewność, nie towarzyszy jej już silny lęk. Jesteśmy silnie zmotywowani do szukania nowych rozwiązań, które ułatwią nam funkcjonowanie w świecie, który już przyjęliśmy. Tak wygląda nasza codzienność. 

Obecnie znajdujemy się na etapie Integracji. Choć dostosowanie się nadal wymaga od nas pracy i elastyczności, to przychodzi nam to z coraz większą łatwością. Przystosowujemy się i oswajamy ze zmianami, które zostały nam narzucone. Czując się lepiej, jesteśmy w stanie patrzeć szerzej i dostrzegać możliwości, w tym również możliwość udzielenia wsparcia innym. Pojawia się promyk nadziei, ciepła myśl.

Zaczynamy się solidaryzować. Już pierwsze tygodnie pandemii zmusiły Przedsiębiorców do podjęcia drastycznych kroków w celu obniżenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Jednym z takich działań niestety często jest obniżenie wynagrodzeń dla Pracowników, które jak deklaruje większość internautów, zostało przyjęte ze spokojem i zrozumieniem. 

Z powodu trudności z opłaceniem podstawowych świadczeń przez najemców, wynajmujący – zarówno lokale komercyjne, jak i mieszkaniowe, zdecydowali się w dużej mierze na obniżenie kosztów czynszu, co dla wielu stało się nie tylko ratunkiem przed przymusem zawieszenia działalności, ale również przed utratą dachu nad głową.

Przedsiębiorcy współpracują ze sobą udostępniając swoje usługi na zasadzie umowy barterowej. Wyraźnie wzrasta zainteresowanie lokalnymi biznesami, społeczność chroni małych Przedsiębiorców zakupując od nich towary, reklamując się za pomocą kanałów social media.

Dla tych, którzy pomocy potrzebują najbardziej, ruszyły setki akcji charytatywnych. Wolontariusze dostarczają ciepłe posiłki personelowi medycznemu, najbardziej ubogim i potrzebującym. Uruchomione zostały zbiórki pieniędzy na wsparcie schronisk, również tych dla zwierząt oraz fundacji. Swoją cegiełkę chętnie dokładają również inne firmy, pomimo, iż kryzys gospodarczy nie oszczędza nikogo. Bardziej niż kiedykolwiek czujemy potrzebę jednoczenia się w celu wspierania innych. 

Organizacje starają się na bieżąco poprawiać infrastrukturę umożliwiając swoim pracownikom pracę zdalną. Lekarze udzielają porad telefonicznie, gwałtownie rozwija się telemedycyna.

Nie pierwszy raz pokazujemy, że potrafimy podnieść się z kolan i podać pomocną dłoń bliźniemu. Ciężkie realia zbliżyły nas do siebie niewiarygodnie, czujemy się zjednoczeni. 

„Kryzys to coś, co ustawi świat na nowo” 
Prof. Tadeusz Uhl, wykładowca AGH 

Weźmy sobie te słowa do serca i spójrzmy pogodniej w jutro. To my mamy realny wpływ na to jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość. Kreujmy ją mądrze. 


Dla wszystkich Developerów, którzy pragną zaangażować się w budowanie narzędzi i odnajdywanie innowacyjnych rozwiązań, które załagodzą skutki kryzysu mamy informację.

W dniach 24-26 kwietnia odbędzie się „EUvsVirus”, hackaton zorganizowany przez European Commission. Hackaton odbędzie się online i mogą w nim wziąć udział grupy oraz indywidualne jednostki z całej Europy. Chęć udziału należy zgłosić na http://euvsvirus.org

Kategorie: 
– Health & Life
– Business Continuity
– Social & Political Cohesion
– Remote Working & Education
– Digital Finance

Kamila Królikiewicz / Kamila@newdoors.eu

Previous Next