There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

We want you to have it all

Since you are here, there is probably something in your life that you would like to change. Did you go out of shape during quarantine? Does remote work mean you spend half the day in bed? Or maybe you are starting to learn a foreign language for the third year without success? But you probably still find countless excuses for every solution.

We have two pieces of information for you: good and bad. The bad news is that we can’t make your dreams come true for you. Good – the right approach will increase your chances of success several times. Interested?

Not all at once

Don’t be angry, but something tells me your New Year’s resolutions list has grown with each New Year’s Eve. Hm? 😉 Don’t count on getting too tight this year and completing all 37 points. Focus and choose a few of the ones that matter most to you and that motivates you the most to change. Be realistic.

Do it wisely!

Dream = / = goal. Dot. Stop swinging in the clouds and set your target. Let your goal be

S – (specific) – should be unambiguous and clearly indicate what you want to achieve and how.

M – (measurable) – the specified measures will allow you to calculate the progress until the desired effect is achieved.

A – (achievable) – measure your strength against intentions, too high expectations may discourage you unnecessarily.

R – (relevant) – think about it: what makes you want to do this? How much will it change your mood, increase your chances of success?

T – (time-bound) – set a deadline and monitor the effects on an ongoing basis.

Trust but control

Write down properly formulated goals. In times of weakness, take a look at your golden list and remember why it’s worth it. Visualize yourself achieving success and act even more decisively. Set checkpoints where you will compare the state of affairs with the assumptions – let this be a moment of reflection for you. If you notice that the results of your work so far are not satisfactory, consider changing the way you operate or lowering the bar. Be flexible.

The beginnings are the hardest

Even if now it seems impossible to you that one day it will be natural for you to wake up at dawn, give yourself some time. According to the most popular theory, only 21 days is enough to develop a positive habit. We recently made a short list of applications for you that can help you with the most difficult first steps – https://bit.ly/3ooxw2a

Be gentle with yourself

Would you reproach your sister or your friend endlessly for failing to cope? So why are you doing this to yourself? Take a break and don’t fall into the vicious cycle of guilt – it doesn’t lead to anything good. Everyone stumbles, and the world doesn’t stop there. Get up, dust your knees, and keep moving forward. You have the power!

Kamila Królikiewicz


We want you to have it all

Skoro znalazłeś się tutaj prawdopodobnie w Twoim życiu jest coś co chciałbyś zmienić. Podczas kwarantanny wyszedłeś z formy? Praca zdalna sprawiła, że pół dnia spędzasz w łóżku? A może trzeci rok bezskutecznie zabierasz się do nauki języka obcego? Zapewne wciąż jednak znajdujesz niezliczone wymówki na każde rozwiązanie.

Mamy dla Ciebie dwie informacje: dobrą i złą. Zła jest taka, że nie jesteśmy w stanie spełnić Twoich marzeń za Ciebie. Dobra – odpowiednie podejście kilkukrotnie zwiększy Twoje szanse na sukces. Zainteresowany?

Nie wszystko na raz

Nie gniewaj się, ale coś mi mówi, że Twoja lista postanowień noworocznych wydłużała się z każdym kolejnym Sylwestrem. Hm? 😉 Nie licz na to, że w tym roku się zaweźmiesz i zrealizujesz wszystkie 37 punktów. Skup się i wybierz kilka tych, które mają dla Ciebie największe znaczenie i które najsilniej Cię motywują do zmiany. Bądź realistą.

Zrób to mądrze!

Marzenie =/= cel. Kropka. Skończ bujać w obłokach i określ swój target. Niech Twój cel będzie 

S – (specific) skonkretyzowany – powinien być jednoznaczny i jasno dawać do zrozumienia co chcesz osiągnąć oraz w jaki sposób.

M – (measurable) mierzalny – określone miary pozwolą Ci obliczać postęp aż do osiągnięcia oczekiwanego efektu.

A – (achievable) osiągalny – mierz siły na zamiary, zbyt wygórowane oczekiwania mogą Cię niepotrzebnie zniechęcić do działania.

R – (relevant) istotny – zastanów się: co sprawia, że chcesz to osiągnąć? Jak bardzo zmieni to Twoje samopoczucie, zwiększy szanse na osiągnięcie sukcesu?

T – (time-bound) określony czasowo – wyznacz sobie deadline i na bieżąco monitoruj efekty.

Ufaj, ale kontroluj

Odpowiednio sformułowane cele wynotuj. W chwilach słabości zerknij na swoją złotą listę i przypomnij sobie, dlaczego warto. Zwizualizuj sobie siebie osiągającego sukces i działaj jeszcze bardziej stanowczo. Wyznacz punkty kontrolne, w których będziesz porównywał stan rzeczy z założeniami – niech to będzie dla Ciebie chwila refleksji. Jeżeli zauważysz, że dotychczasowe efekty Twojej pracy nie są satysfakcjonujące rozważ zmianę sposobu działania lub obniżenie poprzeczki. Bądź elastyczny.

Najtrudniejsze są początki

Nawet jeżeli teraz wydaje Ci się niemożliwe, że kiedyś wstawanie bladym świtem będzie dla Ciebie naturalne daj sobie trochę czasu. Według najbardziej popularnej teorii zaledwie 21 dni wystarczy, aby wyrobić w sobie pozytywny nawyk. Niedawno zrobiliśmy dla Ciebie krótką listę aplikacji, które mogą Ci ułatwić najtrudniejsze pierwsze kroki- https://bit.ly/3ooxw2a

Bądź dla siebie łagodny

Czy swojej siostrze lub swojemu przyjacielowi wyrzucałbyś w nieskończoność, że nie podołali? Więc dlaczego robisz to sobie? Odpuść sobie trochę i nie wpadaj w błędne koło poczucia winy – to nie prowadzi do niczego dobrego. Potknięcia zdarzają się każdemu i świat się na nich nie kończy. Podnieś się, otrzep kolana i przyj dalej do przodu. Masz tę moc! 

Kamila Królikiewicz

Previous