There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Virtual Reality – a fad or a necessity?

According to IDC, global spending on augmented and virtual reality (AR / VR) will reach USD 18.8 billion in 2020, which means an increase of 78.5% compared to USD 10.5 billion forecast for 2019. IDC adds that expenditure on AR / VR products and services will be characterized by strong growth in the years 2019-2023, with a CAGR ratio of 77.0%.

What are yesterday’s forecasts for today?

The situation is changing dynamically. The above forecasts were made before the outbreak of the global pandemic and were published in November last year. As you can easily guess, the needs arising with the appearance of the virus only strengthened this trend. The increase in demand for VR / AR sets observed in recent weeks can no longer be satisfied by constantly shrinking inventory. “Interest in VR and AR devices as well as software for such kits has increased due to widespread insulation in homes.” – says Eleftheria Kouri, ABI Research analyst. IDC reports that only in the second half of 2020 the market will shoot over 23% compared to the data from the second half of 2019.

Technology every day

VR technology has a very wide spectrum of applications that we encounter on a daily basis, perhaps without realizing it. One of the oldest and most common applications is 3D technology in cinematography. Virtual technology has also been used in psychiatry for over 25 years, especially in the treatment of anxiety disorders. Currently, AR / VR technology is used primarily in business, in which 3d applications are used primarily to broadly understand the product or company. 3D design is also used to create specialized simulators that allow you to do real training. Interestingly, these opportunities are used today not only by the entertainment industry, but also by military forces. Because, according to specialists, making the image more real has a significant impact on increasing the bioavailability and effectiveness of science, technology is also widely used in education.

“When you’re in VR with another person, even if they are not in the same room, there is something about sharing virtual space with someone that lights up the whole experience.” said Nick Savarese, producer of Normal VR.

Part of humanity has found its way to reconcile with social distance and find opportunities to socialize with family, friends or colleagues. For seekers, alternatives to flat screens have been created as a whole “head sets” designed to facilitate learning, work and maintaining contact closest to real in home conditions. ” Joanna Popper, the global head of virtual entertainment at HP, said the huge increase in videoconferencing platforms such as Zoom also includes virtual reality, “reports digitaltrends.com. HP partners, and thus hundreds of companies, see VR technology as a potential opportunity to conduct remote training during and after the pandemic.

VR in health service

As mentioned earlier, VR technology has proved to be very helpful in the field of education and during training sessions. In this way, today the competences and skills of medical students are raised, allowing them to thoroughly study the anatomy and avoiding the risk of fatal mistakes that they could not afford while conducting a real surgery on a living organism. Currently, the first simulators are being developed to train doctors – including surgeons whose margin of error is the smallest.

Researchers at the University of Tennessee have entrusted the Summit supercomputer created by IBM, which was to determine the relationships that would help overcome the COVID-19 pandemic using advanced actions. During several days of work, the computer identified 77 such relationships. It turns out that COVID-19 infects host cells by binding to proteins, and thus penetrates into the outer wall of the cell and enters its interior. This is key information that will allow us to understand how viral proteins work, which is necessary in the fight against it.

Will technology allow us to return to the life we know before?

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu


Wirtualna Rzeczywistość – fanaberia czy konieczność? 

Jak donosi IDC, globalne wydatki na rozszerzoną oraz wirtualną rzeczywistość (AR/VR) osiągną w 2020 roku do 18.8 mld dolarów, co oznacza wzrost o 78,5% w odniesieniu do prognozowanych na 2019 rok 10,5 mld dolarów. Jak dodaje IDC, wydatki na produkty i usługi AR/VR będą w latach 2019-2023 charakteryzowały się silnym wzrostem, ze współczynnikiem CAGR na poziomie 77,0%.

Na co komu dziś wczorajsze… prognozy

Sytuacja zmienia się dynamicznie. Powyższe prognozy powstały jeszcze przed wybuchem globalnej pandemii i zostały opublikowane w listopadzie ubiegłego roku. Jak nietrudno się domyślić powstałe wraz z pojawieniem się wirusa potrzeby tylko umocniły ten trend. Odnotowany w ostatnich tygodniach wzrost zapotrzebowania na zestawy VR/AR nie może zostać już zaspokojony przez wciąż kurczące się stany magazynowe. „Zainteresowanie urządzeniami VR i AR, a także oprogramowaniem dla takich zestawów, wzrosło z uwagi na powszechną izolację w domach.” – mówi Eleftheria Kouri, analityczka ABI Research. IDC podaje, że tylko w II półroczu 2020 r. rynek wystrzeli o ponad 23% względem danych z II półrocza 2019 r.

Technologia na co dzień

Technologia VR posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań, z którym spotykamy się na co dzień być może nie zdając sobie z tego sprawy. Jednym z najstarszych i najbardziej powszechnych zastosowań jest technologia 3D w kinematografii. Od ponad 25 lat wirtualna technologia znajduje również zastosowanie w psychiatrii, zwłaszcza w leczeniu zaburzeń lękowych. Obecnie technologia AR/VR znajduje zastosowanie przede wszystkim w biznesie, w którym aplikacje 3d wykorzystywane są przede wszystkim do szeroko pojętego przedstawienia produktu lub firmy. Projektowanie 3d wykorzystywane jest również do kreowania specjalistycznych symulatorów, które umożliwiają odbywanie realnego treningu. Co ciekawe, z możliwości tych korzysta dziś nie tylko branża rozrywkowa, ale również siły militarne. Ponieważ, jak dowodzą specjaliści, urealnienie obrazu ma znaczący wpływ na zwiększenie przyswajalności oraz efektywności nauki technologia znajduje również szerokie zastosowanie w edukacji. 

„Gdy jesteś w VR z inną osobą, nawet jeśli nie ma jej w tym samym pokoju, jest coś w dzieleniu się wirtualną przestrzenią z kimś, co rozświetla całe doświadczenie” powiedział Nick Savarese, producent Normal VR. 

Część ludzkości odnalazła swoją drogę do pogodzenia się z dystansem społecznym i odnalezienia możliwości socjalizowania się z rodziną, przyjaciółmi czy współpracownikami. Dla poszukiwaczy alternatywy dla płaskich ekranów powstały całe „head sety” mające ułatwić naukę, pracę i utrzymywanie kontaktu najbardziej zbliżonego do realnego w domowych warunkach.” Joanna Popper, globalna szefowa vwirtualnej rozrywki w firmie HP, powiedziała, że ogromny wzrost platform wideokonferencyjnych, takich jak Zoom, obejmuje także rzeczywistość wirtualną” podaje portal digitaltrends.com. Partnerzy firmy HP, a co za tym idzie setki firm widzą w technologii VR potencjalną możliwość do prowadzenia zdalnych szkoleń w czasie pandemii a także po jej zakończeniu. 

VR w służbie zdrowiu 

Jak już zostało wcześniej wspomniane technologia VR okazała się bardzo pomocna w dziedzinie edukacji i podczas przeprowadzania treningów. Tym sposobem podnosi się dziś kompetencje i umiejętności studentów medycyny, pozwalając im na dogłębne poznanie anatomii i unikając ryzyka popełnienia śmiertelnych błędów, na które nie mogliby pozwolić sobie podczas prowadzenia realnego zabiegu na żywym organizmie. Obecnie powstają pierwsze symulatory, które będą miały szkolić lekarzy – w tym chirurgów, których margines błędu jest najmniejszym. 

Naukowcy z University of Tennessee zawierzyli superkomputerowi Summit stworzonemu przez IBM, który za pomocą zaawansowanych działań miał określić związki, które pozwolą pokonać pandemię COVID-19. Podczas kilku dni pracy komputer określił 77 takich związków. Okazuje się, że COVID-19 infekuje komórki gospodarza przez powiązanie się z białkami, a w ten sposób wnika w zewnętrzną ścianę komórki i dostaje się do jej wnętrza. Jest to kluczowa informacja, które pozwoli nam zrozumieć sposób działania białek wirusa, co jest konieczne w walce z nim. 

Czy technologia pozwoli nam wrócić do życia, które znaliśmy wcześniej? 

Żródła:
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P34919
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45679219
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Dawid Kruk, Dagmara Mętel i Andrzej Cechnicki
https://www.digitaltrends.com/news/virtual-reality-zoom-coronavirus/
https://epicvr.pl/pl/wirtualna-rzeczywistosc-medycyna-vr-ar-i-nowe-technologie/

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu

Previous Next