There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

The job offers – dear Employer, do you know what do IT Candidates expect?

What do the Candidates – IT Specialists, pay attention to? What makes a job offer really attractive? What influences the decision to participate in recruitment for a given position? There are several significant aspects, that make one job offer encouraging to apply, while another causes “swiping left”.

Salary range

This is definitely number one among the significant aspects – placing the salary range in the job offer. Mentioning that “we offer an attractive salary” in the job description, can have many meanings and be understood in a completely different way by each Candidate. When deciding on the budget, in addition to the element of business profitability, it is worth doing a market mapping, in order to recognize the rates, and avoid proposing a level of remuneration completely detached from reality. And the reality in the area of IT salaries is more than variable.

Keep it straight

The advertisement should be clear and transparent, detailing the opportunities and expectations. It is important to have a full description of the recruitment process, specifying all its stages and approximate duration. That will allow the Candidate to decide on the willingness to participate in the recruitment process, thereby will draw attention of Employers to determined Candidates. Most of the relevant information should be available already from the job offer level. In these terms, the risk that the Candidate will resign from the process, just before signing the contract, decreases. Clearly defined expectations against Candidates, increase the chance of reaching the right people whom will decide to apply.

Oh my rosemary…

… start blooming! – the old Polish song says. We live in the 21st century, in a time of prosperity and technological development, therefore it is not difficult to notice that us, the humans, also feel the need to constantly push ourselves forwards. The Candidate who is willing to expand the scope of both – the knowledge and scope of duties, is invaluable to the Employer. The same thing is expected from the Candidates against the new job. It is worth emphasizing such possibility in the announcement. In the IT industry, the lack of development opportunities and trainings, can be understood as the inability to extend cooperation after accomplishing the project. There comes a moment in the Candidate’s life, when money doesn’t play the main role. It happens, that thanks to the interesting project, people give up high rates in favor of polishing their skills. It is not uncommon to change the industry neither.

The advertisement formulated this way, contains everything that interests the Candidates the most. Issues such as medical health care, multisport card or even the Fruit Mondays are less important 😉

Let’s not do Ghosting

What appears to be the nightmare of recruiters, actually also affects the Candidates and the Employers. Correct and transparent communication is extremely important at all stages of recruitment. Most service providers allow us to monitor the status of our order, right? Than why should it be different in case of recruitment? Nobody likes to be ignored. It is important to inform the Candidate what is the status of the candidacy. The mutual benefit of information flow is the clarity of the situation and thus saving time on both sides.

As many Entrepreneurs we have, as such many business models and ideas and everything around it. The endless mine of ideas are people sitting right next to you – your Employees. Dear Employer, you already know, what the IT Candidates expect. So get to work!

Aleksandra Wrońska / ola@newdoors.eu


Oferty pracy, czyli drogi Pracodawco – czego oczekują Kandydaci z IT? 

Na co zwracają uwagę Kandydaci – Specjaliści IT? Co powoduje, że oferta pracy jest faktycznie atrakcyjna? Co wpływa na decyzję o wzięciu udziału w rekrutacji na dane stanowisko? Jest kilka znaczących aspektów, które powodują, że jedna oferta pracy zachęca do aplikowania, a inna powoduje chęć do przejścia do kolejnej (efekt „swipe left”).

Widełki wynagrodzenia

To zdecydowanie numer jeden wśród znaczących aspektów – umieszczenie widełek płacowych, czyli przewidywanego budżetu przeznaczonego na wynagrodzenie dla poszukiwanego specjalisty. Wpisanie w ofercie „oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie”, dla każdego z Kandydatów będzie oznaczało coś zupełnie innego. Decydując o wysokości budżetu, poza elementem opłacalności biznesowej, warto jest zrobić mapowanie rynku pracy i poznać stawki, abyśmy nie zaproponowali poziomu wynagrodzeń kompletnie oderwanego od rzeczywistości. A rzeczywistość w obszarze wynagrodzeń w IT, jest bardziej niż zmienna.

Prosto z mostu

Ogłoszenie powinno być jasne i przejrzyste, wyszczególniać wszystkie możliwości i oczekiwania. Istotny jest klarowny opis przebiegu rekrutacji, wyszczególniający wszystkie jej etapy i przybliżony czas trwania.  Pozwoli to Kandydatowi podjąć decyzję o chęci wzięcia udziału w procesie tym samym zwracając uwagę Pracodawców na Kandydatów zdecydowanych. Większość istotnych informacji powinna być dostępna już z poziomu oferty, wówczas maleje ryzyko, że Kandydat zrezygnuje z propozycji pracy tuż przed podpisaniem umowy. Jasno określone oczekiwania wobec Kandydata zwiększają szansę na to, że oferta dotrze do odpowiednich osób i to one postanowią aplikować.

O mój rozmarynie…

… rozwijaj się! Żyjemy w XXI wieku, czasie rozkwitu, rozwoju technologicznego i nietrudno zauważyć, że i my, ludzie, odczuwamy potrzebę nieustannego parcia do przodu. Dla Pracodawcy Kandydat, który skłonny jest do poszerzania zakresu zarówno swojej wiedzy jak i obowiązków jest nieoceniony. Tego samego od nowej pracy często oczekują Kandydaci. Warto jest w swoim ogłoszeniu podkreślić takie możliwości. W branży IT brak możliwości rozwoju może być odbierany równoznacznie z brakiem możliwości przedłużenia współpracy po zakończeniu projektu. Przychodzi taki moment w życiu kandydata, kiedy to nie pieniądze odgrywają główną rolę. Bywa, że dzięki ciekawemu, rozwijającemu projektowi, ludzie rezygnują z wysokich stawek na rzecz szlifowania umiejętności. Nierzadko też dochodzi do przebranżowienia się.

Tak sformułowane ogłoszenie zawiera w sobie wszystko co interesuje najbardziej Kandydatów oraz zwiększa responsywność naszej oferty. Na drugim planie znajdują się kwestie opieki medycznej, karty Multisport czy nawet owocowych poniedziałków 😉

Nie uprawiajmy Ghostingu

To co wydaje się być zmorą rekruterów w rzeczywistości dotyka również Kandydatów i Pracodawców. Niezwykle istotną kwestią jest komunikacja na wszelkich etapach rekrutacji. Większość usługodawców umożliwia obserwowanie statusu naszego zamówienia, prawda? Dlaczego w wypadku rekrutacji miałoby być inaczej? Nikt nie lubi być ignorowany, ważne jest, aby Kandydat wiedział co się dzieje z jego kandydaturą. Obopólna korzyść wynikająca z przepływu informacji to jasność sytuacji a co za tym idzie oszczędność czasu po obu stronach. 

Ilu przedsiębiorców tyle modeli i idei biznesu i wszystkiego wokół niego. Nieskończoną kopalnią pomysłów są osoby, które masz tuż obok – Twoi Pracownicy. Pracodawco, już wiesz czego oczekują Kandydaci w IT -a więc do dzieła!

Aleksandra Wrońska / ola@newdoors.eu

Previous Next