There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Tattoos in the Workplace

If you have even one in a visible place, you have certainly heard the unrefined remarks addressed to you about your probably criminal past and the doubtfully bright future. The elders of the family almost collapsed at the sight of the work of art for which you spent a fortune, and your mother cried her eyes mumbling incomprehensible content between disappointment glances.

However, time flies inexorably, and with its passage fashion changes and pushes the limits of tolerance. Tattoos, which are still less than thirty years ago, are a sign of the shameful past today we display with pride. Every year, tattoo-conventions are gaining popularity, and more and more artists appear around the world doing their own work in professional tattoo studios.

Should you be concerned about your career?

It depends. Nowadays, appearance should not define the professional value of an employee, however, as in every area of life, it is important to maintain some moderation. It cannot be hidden that even the most beautiful drawings made on the face or neck can deter you and cause anxiety. It will be advantageous to avoid vulgar content, motifs that are symbols associated with illegal activities, belonging to criminal groups of different cultures, and testifying of a criminal past.

Carefully made, stylish and original works can be used as an asset, especially in creative industries. For a potential employer, they can be a sign of expressive personality, hit character and extraordinary ingenuity.

What’s with IT branch?

If tattoos can be easily covered with clothing – the problem is solved by itself. The remote work model, which gives great freedom in creating your own image, is becoming more and more popular among Developers. This industry does not impose rigid standards for the uniform, and for project leaders, what counts is the effects of work. More and more Programmers known to us are choosing bolder tattoos and do not meet with any repercussions in the work environment.

We like this approach, because in our team everyone without exception, we wear unique works 😊 Who has a tattoo? Thumb up!

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu


Tatuaże w miejscu pracy

Jeżeli masz choćby jeden tatuaż w widocznym miejscu, z pewnością niejednokrotnie usłyszałeś, adresowane w Twoim kierunku, niewybredne uwagi dotyczące Twojej niewątpliwie kryminalnej przeszłości oraz wątpliwie jasnej przyszłości. Starszyzna omal nie dostała zapaści na widok dzieła sztuki na Twoim ciele, na które wydałeś fortunę, a mama wypłakiwała oczy, mamrocząc niezrozumiałe treści pomiędzy kolejnymi pełnymi zawodu spojrzeniami.

Czas jednak leci nieubłaganie, a wraz z jego upływem zmienia się moda i przesuwają granice tolerancji. Tatuaże, będące jeszcze niespełna trzydzieści lat temu znamieniem niechlubnej przeszłości, dziś eksponujemy z dumą. Z każdym rokiem tattoo-konwenty zyskują na popularności, a na całym świecie pojawia się coraz więcej artystów wykonujących autorskie prace w profesjonalnych studiach tatuażu.

Czy należy obawiać się o swoją karierę?

To zależy. W obecnych czasach wygląd nie powinien definiować wartości zawodowej pracownika, jednak jak w każdej dziedzinie życia, ważne jest zachowanie pewnego umiaru. Nie da się ukryć, że nawet najpiękniejsze rysunki wykonane na twarzy czy szyi mogą odstręczać i budzić niepokój. Korzystnie będzie unikać wulgarnych treści, motywów będących symbolami związanymi z nielegalną działalnością, przynależnością do grup kryminalnych różnych kultur oraz świadczących o przeszłości kryminalnej.

Starannie wykonane, stylowe i oryginalne prace można wykorzystać jako atut, zwłaszcza w branżach kreatywnych. Dla potencjalnego pracodawcy mogą być znakiem wyrazistej osobowości, przebojowego charakteru i niezwykłej pomysłowości.

Co z branżą IT? 

Jeśli tatuaże dają się łatwo zakryć ubraniem – problem rozwiązuje się sam. Coraz większą popularnością wśród Developerów cieszy się model pracy zdalnej, który daje bardzo dużą dowolność również w kreowaniu własnego wizerunku. Ta branża nie narzuca sztywnych norm dotyczących uniformu, a dla liderów projektów liczą się przede wszystkim efekty pracy. Coraz więcej znanych nam Programistów decyduje się na coraz śmielsze tatuaże i nie spotykają się w środowisku pracy z żadnymi reperkusjami.

Podoba nam się to podejście, bo w naszym zespole wszyscy bez wyjątku, nosimy na sobie wyjątkowe dzieła 😊 Kto ma tatuaż? Łapka w górę.

Kamila Królikiewicz / Kamila@newdoors.eu

Previous Next