There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Source codes will survive even the real end of the world

Did you ever think that the end of the world could really happen to us? 

The fact is that over the past 25 years we have probably survived at least three … What if another proved to be the real one? Microsoft has found a solution that will help survivors rebuild the world. 

Have you ever heard of activities on the Norwegian Svalbard archipelago? If not, then you need to know that amazing projects are implemented there, thanks to which humanity will be able to protect its cultural heritage and inanimate nature against, among others world nuclear war.

We are talking about the Global Seed Bank, where thousands of plant seeds from around the earth globe are stored. It is worth mentioning that in the vicinity of this Bank there exist also the World Arctic Archive, otherwise known as the End of the World Library. The most valuable literary works are stored there in analogue form. 

To the point – what about this Microsoft

This IT company wants to build a facility on the island of Spitsbergen to hide the entire GitHub code. For real. ENTIRE code. Why they get the idea? The creators imagined a cataclysm that would result in the destruction of the global network, the deaths of billions of people … And they thought that the lucky ones who would miraculously survive could use the GitHub software, which is the quintessence of modern technology. Access to these materials is supposed to speed up the rebuilding of civilization. Good news – they won’t start with the wheel;)

While we’re on the subject of the end of humanity, it’s also worth mentioning Collapse OS. Quite recently, a group of programmers presented this operating system to the world. It was created with the end of the world in mind, and its domain is that it will be possible to work on it by using saved computer parts. Will it work? We may never know, but that’s what we really want.

As for technical parameters – Microsoft wants to save the source code of the GitHub software on a piece of paper, 200 HDDs, but most of all, on its new data carrier, which is supposed to last 1000 years. These are 75x75mm quartz glass slides, 2mm thick and can safely store up to 75.6 GB of data. Don’t be fooled by the illusion of fragility – tests have confirmed that this is not at all delicate. 

The media was melted and even boiled in water, subjected to microwave radiation, demagnetized, scrubbed with steel wool, heated to 260 degrees Celsius … As a result of none of the tests the data was damaged!

It remains to be counted on the fact that warehouses overflowing with such carriers will be able to survive various ecological disasters, as well as energy overloads, interruptions in the supply of electricity or interference of the magnetic field.

Do you feel more secure now?

Ola@newdoors.eu


Kody źródłowe przetrwają nawet prawdziwy koniec świata

Myśleliście kiedyś o tym, że koniec świata może nas spotkać naprawdę? 

Faktem jest, że na przestrzeni ostatnich 25 lat przeżyliśmy ich chyba co najmniej trzy… A co, gdyby kolejny okazał się tym prawdziwym? Microsoft znalazł rozwiązanie, które pomoże ocalałym odbudować świat.

Słyszeliście być może o działaniach na norweskim archipelagu Svalbard? Jeżeli nie, to trzeba Wam wiedzieć, że są tam realizowane niesamowite projekty, dzięki którym ludzkość będzie mogła uchronić swój kulturowy dorobek oraz przyrodę nieożywioną przed m.in. światową wojną nuklearną.

Mowa tutaj o Globalnym Banku Nasion, w którym przechowywane są tysiące nasion roślin z całego globu ziemskiego. Warto nadmienić, iż w okolicy wspomnianego Banku znajduje się również Światowe Archiwum Arktyczne, znane także jako Biblioteka Końca Świata. W postaci analogowej przechowywane są tam najcenniejsze dzieła literackie. 

Wracając do tematu – co z tym Microsoftem

Przedsiębiorstwo informatyczne chce zbudować na wyspie Spitsbergen obiekt, w którym ukryje cały kod GitHuba. Naprawdę. CAŁY. Skąd pomysł? Twórcy wyobrazili sobie kataklizm, w wyniku którego doszłoby do zniszczenia globalnej sieci, śmierci miliardów ludzi … I pomyśleli, że szczęśliwcom, którzy cudem uszliby z życiem udałoby się wykorzystać oprogramowanie GitHuba, które jest kwintesencją współczesnej technologii. Dostęp do tych materiałów ma rzekomo przyśpieszyć odbudowanie cywilizacji. Dobra wiadomość – nie będą zaczynali od koła 😉

Skoro już jesteśmy przy temacie końca ludzkości wypada również napomknąć o Collapse OS. Całkiem niedawno grupa programistów zaprezentowała światu ten system operacyjny. Powstał on z myślą o końcu świata, a jego domeną jest to, że będzie można na nim pracować na uratowanych częściach komputerowych. Czy zadziała? Być może nigdy się nie dowiemy, ale tego nam w gruncie rzeczy życzymy.

Co do parametrów technicznych – Microsoft chce zapisać kod źródłowy oprogramowania z GitHuba na kartkach papieru, 200 dyskach HDD, ale przede wszystkim, na swoim nowym nośniku danych, który rzekomo ma przetrwać 1000 lat. Są to przeźrocze ze szkła kwarcowego mierzące 75x75mm, posiadające 2mm grubości i ponoć mogą przechować bezpiecznie do 75,6 GB danych. Niech nie zmyli was złudzenie kruchości nośnika – testy potwierdziły, że wcale nie jest delikatny. 

Nośnik był topiony a nawet gotowany w wodzie, poddawany promieniowaniu mikrofalowemu, rozmagnesowywany, szorowany wełną stalową, podgrzany do 260 stopni Celsjusza … W wyniku żadnego z testów dane nie uległy uszkodzeniu! 

Pozostaje liczyć na to, że magazyny przepełnione takimi nośnikami będą w stanie przetrwać najróżniejsze katastrofy ekologiczne, a także przeładowania energetyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej czy ingerencje pola magnetycznego. 

Czy czujecie się teraz bardziej bezpieczni? 

Ola@newdoors.eu

Previous Next