There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Recruitment processes – meeting with critics

What to do in a situation where the responsiveness to posted job offers is surprisingly low? Candidates do not deign to answer calls or, worst of all, do not come to the meetings they have arranged. They criticize employers, often have unreal requirements …

Dear Employer, read the statement and answer the question, can you be identical to the used one?

  • Candidates feel ignored by recruiters, they have the impression that often their CV is not even considered in the company to which they applied.
  • The length of recruitment processes can be extremely long, which can discourage even the most persistent candidates.
  • Candidates simply don’t get the feedback.

You also should look at the labor market. Currently, the majority of candidates in the IT industry are passive, which means that candidates are open to new professional challenges, they are passive and expect that the right job offer will find them. To this end, it is worth formulating a neat message and sending it to candidates who meet our expectations for example via LinkedIn.

Let’s remember that the world is small. Sharing opinions about employers is common, both positive and negative ones. It is worth to take care of the impression we make on the potential employee. It is not uncommon, despite the fact that the Candidate resigns from acting in the process, he feels really “taken care of” and when the situation changes or new vacancies appear, to ensure he return to place, where the process is most professional for them and carried out in their conditions with mutual respect .

Employer, have you ever had a negative opinion in a public forum? How did you behave towards it? Treat every opinion as valuable and show yourself in social media as a person taking responsibility for the results of your work. Almost every misunderstanding can be cleared up, and it’s possible that it’s worth taking a closer look. Make sure that a potential employee encounters positive opinion while exploring. It is worth asking the Candidates’ opinion here and even asking them to issue recommendations.

Sometimes criticism is unavoidable, but properly taken can bring us immeasurable benefits. It is a great source of information and motivation for changes that did not seem necessary or were postponed. Accepted with class and calmness, additionally puts the Employer in a good light and shows him as a mature, confident entrepreneur.

An important impact on success is a bit of empathy.

Roles, scenes – there are various possibilities to try to feel like our Candidate. Why don’t you do it in the form of checking skills or small trainings that are a joy of employees and a little distraction from everyday routine? Check if you put as much heart into this task as you did at the beginning of your career, receive opinions humbly and do not hesitate to ask for advice in difficult situations.

Aleksandra Wrońska / ola@newdoors.eu


Procesy rekrutacyjne – spotkanie z krytyką.

Co zrobić w sytuacji, gdy responsywność na zamieszczane oferty pracy jest zaskakująco niska? Kandydaci nie raczą odpowiadać na telefony lub, co najgorsze, nie przychodzą na umówione spotkania. Krytykują pracodawców, mają nierzadko odrealnione wymagania… 

Drogi Pracodawco, przeczytaj poniższe stwierdzenia i odpowiedz sobie na pytanie, czy mogą być tożsame z Twoją firmą?

  •   Kandydaci czują się ignorowani przez Rekruterów, mają wrażenie, że często ich CV nawet nie jest rozpatrywane w firmie, do której aplikowali.
  • Długość procesów rekrutacyjnych potrafi być wyjątkowo długa, co potrafi zniechęcić nawet najbardziej wytrwałych Kandydatów. 
  • Problem stanowi kwestia informacji zwrotnej. Kandydaci najzwyczajniej w świecie jej nie dostają. 

Trzeba mieć również na uwadze, to jak wygląda rynek pracy. Obecnie większość Kandydatów w branży IT jest pasywna, co oznacza, że Kandydaci otwarci na nowe wyzwania zawodowe są bierni i oczekują, że odpowiednia oferta pracy odnajdzie ich. W tym celu warto sformułować zgrabną wiadomość i wysłać ją bezpośrednio do Kandydatów spełniających nasze oczekiwania. 

Pamiętajmy o tym, że Świat jest mały. Dzielenie się informacjami o Pracodawcach jest na porządku dziennym, zarówno tymi negatywnymi jak i pozytywnymi. Warto zadbać o wrażenie, które wywieramy na potencjalnym Pracowniku. Nierzadko pomimo tego, że Kandydat rezygnuje z udziału w procesie to czuje się naprawdę ‘’zaopiekowany” i kiedy sytuacja ulegnie zmianie lub pojawią się nowe wakaty, to zapewne wrócą tam, gdzie proces dla nich był profesjonalny i przeprowadzony w dobrych warunkach z obopólnym szacunkiem.

Pracodawco, zdarzyła Ci się kiedyś negatywna opinia na forum publicznym? Jak się wobec niej zachowałeś? Traktuj każdą opinię jako wartościową i pokaż się w mediach społecznościowych jako osoba biorąca odpowiedzialność za efekty swojej pracy. Zapewne każde nieporozumienie da się wytłumaczyć, a być może warto przyjrzeć się poruszonemu tematowi. Zadbaj o to, aby potencjalny Pracownik robiąc rekonesans natrafił na pozytywne opinie. Warto w tym miejscu zapytać o opinię Kandydatów, a nawet poprosić ich o wystawienie rekomendacji. 

Czasem krytyka jest nieunikniona, ale odpowiednio odebrana może nam przynieść niewymierne korzyści. Jest doskonałym źródłem informacji i motywacją do zmian, które nie wydawały się potrzebne lub były odkładane na później.  Przyjęta z klasą i spokojem stawia dodatkowo Pracodawcę w dobrym świetle i ukazuje go jako dojrzałego, pewnego siebie przedsiębiorcę. 

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na powodzenie jest odrobina empatii.

Scenki, role – są różne możliwości, aby spróbować poczuć się jak nasz kandydat. Czemu nie zrobić tego w formie sprawdzenia umiejętności czy małego szkolenia, które sprawi radość pracownikom i trochę ich odciągnie od codziennej rutyny? Sprawdźcie, czy wkładacie w to tyle serca co na początku kariery, przyjmujcie feedback z pokorą i nie wahajcie się pytać o rady w trudnych sytuacjach.

Aleksandra Wrońska / ola@newdoors.eu

Previous Next