There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Real stupidity will always defeat artificial intelligence – about the dangers and benefits

As it happens in life – what for some people is a vision of a better tomorrow brings trouble to others. It is difficult to clearly define what the labor market will look like in a few years, but we decided to try to face the hypothetical consequences and opportunities that the implementation of AI-based technology brings. Let’s get started!

A word about AI

Although no unambiguous definition has yet been established, according to Wikipedia, it is a branch of computer science dealing with the creation of models of intelligent behavior as well as programs and systems stimulating these behaviors.

The term itself was created by John McCarthy in 1956. Andreas Kaplan and Michael Haeinlen consider it in other terms, referring to it as “the system’s ability to correctly interpret, learn from, and use that knowledge to perform specific tasks and goals through flexible adaptation.”

According to a 2014 study by Nick Bostrom & Vincent C. Müller of the University of Oxford, half of the experts interviewed believe that there is a 50% probability of AI reaching human level by 2040.

What good is in the future?

The development of Artificial Intelligence undoubtedly revolutionizes all industries. One of the industries that was the first to implement AI-based systems is retail. The most important uses of artificial intelligence in retail are automated customer service systems that offer optimized solutions, as well as specialized purchase advisors. Artificial Intelligence is also boldly used to improve the financial and insurance sector by supporting fraud detection. Optimizes and reduces costs in the manufacturing industry.

Although we are not aware of it, we also deal with artificial intelligence on a daily basis. It accompanies us as chatbots and even supports us in using the smartphone. When? For example, when determining the object to be sharpened in a photo, sorting and auto-tagging photos in the gallery, reducing background noise during a conversation.

Where does this fear come from?

The answer is simpler than you might think. The mechanism is simple and repeatable. The unknown is scary. Since the dawn of time, technologies have changed the world and pushed civilization forward, the greater the revolution, the greater the fear of nations. When the first automatic sewing machine was invented in the 16th century, Queen Elizabeth I denied him a patent for fear that women who made a living by sewing, knitting or crocheting would be unemployed. Sounds familiar?

Although automatic knitting machines were introduced on a massive scale in England in the 18th century, this did not increase unemployment. Why? 30 years after the outbreak of the industrial revolution, the number of employees in the industry increased from 8 to 320 thousand. Demand for cheaper clothing in an expanding and growing society grew at a surprising pace.

For us, technological acceleration means that we should be more flexible, innovative and productive. We cannot stop the rush of the world, but we can find our place in it. The coexistence of people and machines is inevitable and taking advantage of the opportunity and perceiving AI as a tool will result.

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu


Prawdziwa głupota zawsze pokona sztuczną inteligencję – o zagrożeniach i korzyściach

Jak to w życiu bywa – to co dla jednych jest wizją lepszego jutra innym przynosi utrapienie. Trudno jednoznacznie określić jak za kilka lat będzie wyglądał rynek pracy jednak postanowiliśmy podjąć próbę zmierzenia się z hipotetycznymi konsekwencjami i szansami jakie niesie wdrożenie technologii opartej na AI. Zaczynajmy!

Słowo o AI

AI (Artificial Intelligence) to powszechnie znany i używany skrót będący odpowiednikiem określenia Sztuczna Inteligencja. Choć nie ustalono dotąd jednoznacznej definicji, to według Wikipedii jest to dział informatyki zajmujący się tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów i systemów stymulujących te zachowania. 

Sam termin utworzył John McCarthy w 1956 roku. Andreas Kaplan i Michael Haeinlen rozpatrują ją w innych kategoriach, odnosząc się do niej jako „zdolności systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnątrz, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie”. 

Według badań przeprowadzonych w 2014 roku przez Nicka Bostrom & Vincenta C. Müller z University of Oxford, połowa przepytanych ekspertów uważa, iż istnieje 50% prawdopodobieństwo na osiągnięcie przez AI ludzkiego poziomu przed 2040 rokiem.

Co dobrego niesie przyszłość?

Rozwój Sztucznej Inteligencji bez wątpienia rewolucjonizuje wszystkie branże.  Jedna, z branż, która jako pierwsza wdrożyła systemy bazujące na AI to handel detaliczny. Do najważniejszych przypadków użycia sztucznej inteligencji w handlu detalicznym należą automatyczne systemy obsługi klienta, które oferują zoptymalizowane rozwiązania, a także wyspecjalizowani doradcy zakupowi. Sztuczna Inteligencja jest również śmiało wykorzystywana do ulepszania sektora finansowego i ubezpieczeniowego wspierając wykrywanie oszustw. Optymalizuje i zmniejsza koszty branży produkcyjnej. 

Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień również mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. Towarzyszy nam jako chatboty a nawet wspiera nas w korzystaniu ze smartfona. Kiedy? Np. przy ustalaniu obiektu, który ma zostać wyostrzony na zdjęciu, segregowaniu i automatycznym tagowaniu zdjęć w galerii, redukowaniu szumu tła podczas rozmowy.

Skąd ten strach? 

Odpowiedź jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Mechanizm jest prosty i powtarzalny. Nieznane budzi lęk. Od zarania dziejów technologie zmieniają świat i pchają cywilizację do przodu, im większa rewolucja tym większy lęk towarzyszy narodom. Kiedy w XVI wieku została wynaleziona pierwsza automatyczna maszyna do szycia, królowa Elżbieta I odmówiła mu patentu z obawy, że kobiety utrzymujące się z szycia, dziewiarstwa czy szydełkowania zostaną pozbawione pracy. Brzmi znajomo?

Choć w XVIII wieku automatyczne maszyny dziewiarskie zostały wprowadzone w Anglii na masową skalę, nie spowodowało to wzrostu bezrobocia. Dlaczego?  Po 30 latach od wybuchu rewolucji przemysłowej liczba zatrudnionych w branży wzrosła z 8 do 320 tysięcy. Popyt na tańszą odzież w bogacącym się i rozwijającym społeczeństwie rósł w zaskakującym tempie. 

Przyspieszenie technologiczne oznacza dla nas, że powinniśmy być bardziej elastyczni, innowacyjni i produktywni. Nie powstrzymamy pędu świata, ale możemy odnaleźć w nim swoje miejsce. Współistnienie ludzi i maszyn jest nieuniknione, a wykorzystanie szansy i postrzeganie AI jako narzędzie, nie zagrożenie zaowocuje.

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu

Previous Next