There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Becoming a Master of Agility

Agile transformations have been the dominant trend in the IT industry for a few good years, and according to some, considered as a necessity. The purpose of implementing Agile to the organization is primarily to increase the efficiency of work and to accelerate the delivery of the product to the customer. Although there are at least several ways to conduct an “agile transformation”, the success will ultimately always depend on changing the way the organization operates.

Agile is a group of working methods such as SCRUM, Lean, Kanban, Crystal, XP and many more. These methods were created as an alternative to the traditional way of project management. The project is supposed to be run in “an agile way”, which results with receiving a product faster and in addition, the product will be even better adapted to the Client’s needs. In other words, the “agile” methodologies focus on the effective and creative creation of high quality products ideally suited to the requirements of the Client.

The most popular of the agile methods is undoubtedly SCRUM. The SCRUM approach is based on delivering the product in small increments, therefore we know where we are at any moment and we have a working version of the product. SCRUM is based on a work of a team, which should have the necessary skills and resources to deliver the product. In addition to the team, we also have two other roles – the Product Owner (providing product visions) and Scrum Master (focusing on the way the product works and increasing the effectiveness of the team). SCRUM is based on three pillars: transparency, inspection and adaptation. Transparency allows you to see what is really happening, inspection allows you to analyze new problems or challenges, and adaptation forces you to change plans and better adapt your product. These three pillars used together enable proper functioning of SCRUMA However, it is not enough to implement SCRUM itself, to say that “we are Agile” with all the confidence. Implementation is just one of the four stages of the agile transformation.

Point number one is to examine the initial situation, i.e. organizational culture and processes. Without having knowledge about what the organization is at the moment and whether it is ready for a change, there is no sense in moving on. The next step is to build a vision and strategy of action and to set a specific goal. A coherent vision of transformation has a huge impact on its final outcome. The third stage is the implementation of changes. You can do it revolutionarily, completely destroying the old order or evolutionary on the example of one or several pilot projects. The fourth and most important stage is the consolidation of the changes and transformation of the entire organizational culture. This is a challenge not only for the managerial staff, but also for the HR department, because many changes are also taking place at the level of the organizational structure. With the right approach “agile transformation” is possible even in the most ossified organization. It all depends on the approach and the right strategy.

There is certainly no single, universal scenario for the effective implementation of Agile. As many companies, as many solutions. Only practice and consistency are able to make the organization a master of agility.

Agnieszka Wojtera / agnieszka@newdoors.eu


Jak zostać mistrzem zwinności?

Transformacje agile’owe od kilku dobrych lat są dominującym trendem w branży IT, a według niektórych nawet koniecznością.

Celem wdrożenia Agile do organizacji jest przede wszystkim podniesienie efektywności pracy i przyspieszenie terminu dostarczenia produktu do klienta. Mimo, że istnieje co najmniej kilka sposobów przeprowadzenia „zwinnej transformacji”, sukces finalnie zawsze będzie zależeć od zmiany sposobu funkcjonowania organizacji. Agile to grupa metod pracy takich jak SCRUM, Lean, Kanban, Crystal, XP i wiele innych. Metody te powstały jako alternatywa tradycyjnego sposobu zarządzania projektami. Projekt ma być prowadzony „zwinnie”, dzięki czemu klient szybciej otrzyma produkt, który w dodatku będzie jeszcze lepiej dostosowany do jego potrzeb. Innymi słowy metodyki „zwinne” skupiają się na efektywnym i kreatywnym wytwarzaniu wysokiej jakości produktów idealnie dopasowanych do wymagań klienta.

Najpopularniejszą z tych metod jest bez wątpienia SCRUM. Podejście SCRUM opiera się na dostarczaniu produktu w małych przyrostach, dzięki czemu w dowolnym momencie wiemy gdzie jesteśmy i mamy działającą wersję produktu. SCRUM bazuje na pracy zespołu, który powinien mieć niezbędne umiejętności i zasoby do dostarczenia produktu. Oprócz zespołu w SCRUMie mamy także dwie inne role – Product Ownera (dostarczający wizje produktu) i Scrum Mastera (skupiający się na sposobie działania i zwiększeniu efektywności zespołu). SCRUM jest oparty na trzech filarach: przejrzystości, inspekcji i adaptacji. Przejrzystość pozwala zobaczyć co tak naprawdę się dzieje, inspekcja umożliwia przeanalizowanie nowych problemów lub wyzwań, a adaptacja wymusza zmianę planów i lepsze dostosowanie produktu. Te trzy filary stosowane razem pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie SCRUMA. Nie wystarczy jednak wdrożyć samego SCRUMa, by z całym przekonaniem powiedzieć „jesteśmy Agile”. Wdrożenie jest tylko jednym z czterech etapów transformacji agile’owej.

Pierwszym z nich jest zbadanie sytuacji wyjściowej, czyli kultury organizacyjnej i procesów. Bez świadomości, w jakim momencie znajduje się organizacja i czy w ogóle jest gotowa na zmiany, nie ma sensu ruszać dalej. Kolejny krok to zbudowanie wizji i strategii działania oraz obranie konkretnego celu. Spójna wizja transformacji ma ogromny wpływ na jej ostateczny wynik. Trzeci etap stanowi wdrożenie zmian. Można zrobić to rewolucyjnie, całkowicie burząc stary porządek lub ewolucyjnie na przykładzie jednego, bądź kilku projektów pilotażowych. Czwartym i najważniejszym etapem jest utrwalenie dokonanych zmian i de facto transformacja całej kultury organizacyjnej. To wyzwanie nie tylko dla kadry menadżerskiej, ale także dla działu HR, ponieważ wiele zmian zachodzi także na poziomie struktury organizacyjnej. „Zwinna transformacja” przy odpowiednim podejściu jest możliwa nawet w najbardziej skostniałej organizacji. Wszystko zależy od podejścia i odpowiedniej strategii.

Z pewnością nie ma jednego, uniwersalnego scenariusza skutecznego wdrożenia Agile. Ile firm, tyle rozwiązań. Tylko praktyka i konsekwencja są w stanie uczynić z organizacji mistrza zwinności.

Agnieszka Wojtera / agnieszka@newdoors.eu

Previous Next