There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Finding a new job: step 3 – Let me like you!

You are in an honorable group of candidates invited to the first stage of the recruitment interview. Just at the thought of what awaits you, your skin suffers, and your hands sweat? You are not mistaken in thinking that the most difficult thing is ahead of you, but hey! They chose you because of your experience, just don’t screw it up!

At first sight.

If no one has told you about it yet, then know that the first impression is very important. Let’s start with a review of the wardrobe – choose what gives you confidence, in which you feel good, but at the same time you look professional. First of all, look neat. The smell is also significant, but the main is moderation – no one likes to choke even the most beautiful Dior;)

Do not forget about body language and smile. The lady from HR is not so scary as they say and believe me, she also wants you to be right person. Show how nice you are, straighten up and enchant everyone around you with your presence.

Race with a clock.

“In addition to diligence and moderation, nothing contributes to the rapid promotion of a young person in the world like punctuality and accuracy in business.” – Benjamin Franklin.

Take these words to heart and under no circumstances dare you be late for a job interview. Check the route the day before on Google Maps, take into account traffic jams and repairs, public transport delays or finding a parking space, and add another quarter to it. However, if at the last moment something happened that would delay your arrival or prevent you from reaching the conversation – call. Do not ignore the man on the other side of the desk, it is possible that you will meet again someday.

What matters is what’s inside.

And we know that the best is hidden there;) Your experience, education or references are very important, but who would like to work with a blockhead? Confidence is most desirable, but a thin line separates it from conceit. Do not believe the advice that tells you to raise the offer, talking about other suggestions that you have to choose from or show indifference. Show how cool you are and how good the climate can be in your surroundings.

Get ready for the unexpected …

… and actually, these are very much awaited questions. Think about why you want to work in this company, what you could gain from this experience and what values ​​you could bring to the company. Get to know the vision, mission and content of the website, look at Facebook. This part of the conversation is your five minutes and its effect depend mainly on what happens now. You will certainly be asked to present your strengths and weaknesses – be prepared for this question and forget about modesty for a moment. During talking about positive qualities, support them with examples, tell everyone about the benefits that have resulted from them so far. By confessing little sins, you show that you can look at yourself with a critical eye, and that you know what to work on – don’t forget to add it.

Gentlemen don’t talk about money.

Job interviews do not apply to this rule. Be ready for the question of a salary that satisfies you. Contrary to appearances, this is a very difficult topic. First of all, do some research and find out what the remuneration in this industry looks like for a person with your experience – location is important here. Do not raise the rate, it can have the opposite effect, because the employer is afraid of your excessive expectations and decides to hire someone who will be easier to please. Justify the amount given with skills, courses or completed internships.

We will tell you more about the negotiation of remuneration.

It is not proper to talk badly about ex.

Even if your previous employer treated you shamefully and your anger is well deserved – forgive details. The old, good rule is that you shouldn’t talk bad about your ex-boss. At least not now. Instead of telling you that someone was mentally abusing you or showing no respect for you, choose diplomatic. Say that you are looking for a place where you can develop, which will give you new opportunities, in which you will be better suited.

Be yourself and only yourself.

You can do more than honesty and truthfulness. In this matter, of course, you should be guided by intuition and know when honesty will be captivating and when it will be considered tactless. Also, why would you pretend to be someone else if you know you are just made for this role?

Kamila Królikiewicz / Kamila@newdoor.eu


Poszukiwanie nowej pracy: krok 3 – Daj się polubić!

Znalazłeś się w zaszczytnej grupie kandydatów zaproszonych na pierwszy etap rozmowy rekrutacyjnej. Już na samą myśl o tym co Cię czeka, cierpnie Ci skóra i pocą się dłonie? Nie mylisz się myśląc, że najtrudniejsze jest jeszcze przed Tobą. Ale hej! Wybrali Cię ze względu na Twoje doświadczenie, więc zwyczajnie tego nie zepsuj.

Od pierwszego wejrzenia.

Jeśli dotąd nikt Ci o tym nie powiedział, to wiedz, że bardzo istotne jest pierwsze wrażenie. Zacznijmy od przeglądu garderoby – wybierz to, co dodaje Ci pewności siebie, w czym czujesz się dobrze, ale jednocześnie wyglądasz profesjonalnie. Przede wszystkim wyglądaj schludnie. Zapach również ma znaczenie, najważniejszy jednak jest umiar – nikt nie lubi się dusić choćby najpiękniejszym Diorem 😉

Nie zapominaj o mowie ciała i uśmiechaj się. Pani z HR wcale nie jest taka straszna jak mówią i uwierz mi, ona też chce żebyś to był właśnie Ty. Pokaż jaki jesteś sympatyczny, wyprostuj się i oczaruj wszystkich wokół swoją prezencją.

Wyścig z zegarem.

„Obok pilności i umiaru nic tak nie przyczynia się do szybkiego awansu młodego człowieka w świecie, jak punktualność i akuratność w interesach.” – Benjamin Franklin. 

Weź sobie te słowa do serca i pod żadnym pozorem nie waż się spóźnić na rozmowę w sprawie pracy. Sprawdź dzień wcześniej trasę na Google Maps, weź pod uwagę korki i remonty drogowe, opóźnienia transportu publicznego, czy znalezienie miejsca parkingowego i dolicz do tego jeszcze kwadrans. Gdyby jednak w ostatniej chwili wydarzyło się coś co opóźniłoby Twoje przybycie na miejsce lub uniemożliwiło Ci dotarcie na rozmowę – zadzwoń. Nie ignoruj człowieka po drugiej stronie biurka, niewykluczone, że jeszcze kiedyś się spotkacie. 

Liczy się to, co masz w środku.

A przecież wiemy, że kryje się tam samo najlepsze 😉 Twoje doświadczenie, wykształcenie czy referencje są bardzo istotne, ale kto chciałby pracować z bucem? Pewność siebie jest jak najbardziej wskazana, ale cienka granica dzieli ją od zarozumiałości. Nie wierz radom, które każą Ci podbijać ofertę, mówiąc o innych propozycjach, które masz do wyboru lub pokazywać obojętność. Pokaż jaką fajną jesteś osobą i jak dobry klimat może panować w Twoim otoczeniu.

Przygotuj się na nieoczekiwane…

… a właściwie to bardzo oczekiwane pytania. Zastanów się, dlaczego chcesz pracować właśnie w tej firmie, co mógłbyś wynieść z tego doświadczenia oraz jakie wartości mógłbyś wnieść do firmy. Zapoznaj się z jej wizją, misją oraz zawartością strony internetowej, zajrzyj na Facebooka. Ta część rozmowy to Twoje pięć minut i od tego co teraz się wydarzy w głównej mierze zależy jej efekt. Z pewnością zostaniesz poproszony o przedstawienie swoich mocnych lub słabych stron – przygotuj się na to pytanie i na chwilę zapomnij o skromności. Opowiadając o pozytywnych cechach poprzyj je przykładami, opowiedz o korzyściach jakie wyniknęły z nich do tej pory. Wyznając małe grzeszki pokazujesz, że potrafisz spojrzeć na siebie krytycznym okiem, a także, że wiesz nad czym należy pracować – nie zapomnij tego dodać. 

Gentelmani nie rozmawiają o pieniądzach. 

Rozmowy o pracę ta zasada nie dotyczy. Bądź gotów na to, że padnie pytanie o satysfakcjonujące dla Ciebie wynagrodzenie. Wbrew pozorom jest to bardzo trudny temat. Przede wszystkim zrób rozeznanie i zorientuj się jak wygląda wynagrodzenie w tej branży dla osoby o Twoim doświadczeniu – lokalizacja ma tu spore znaczenie. Nie podbijaj stawki, może to przynieść odwrotny efekt, gdyż pracodawca przestraszy się Twoich wygórowanych oczekiwań i postanowi zatrudnić kogoś, kogo łatwiej będzie zadowolić. Podaną kwotę uzasadnij umiejętnościami, kursami czy odbytymi stażami. 

Więcej na temat negocjowania wynagrodzenia powiemy niebawem.

Nie wypada źle mówić o byłych.

Nawet jeżeli Twój poprzedni pracodawca potraktował Cię haniebnie i Twój gniew jest w pełni zasłużony – daruj sobie szczegóły. Stara, dobra zasada mówi, że o byłym szefie nie należy mówić źle. Przynajmniej nie teraz. Zamiast opowiadać o tym, że ktoś się nad Tobą znęcał psychicznie lub nie okazywał Ci szacunku wybrnij dyplomatycznie. Powiedz, że szukasz miejsca, w którym będziesz mógł się rozwinąć, które da Ci nowe możliwości, do którego będziesz lepiej pasował. 

Bądź sobą i tylko sobą.

Szczerością i autentycznością zdziałasz więcej niż jakimkolwiek kłamstwem. W tej kwestii oczywiście należy kierować się wyczuciem i wiedzieć, kiedy szczerość będzie urzekająca, a kiedy zostanie uznana za nietaktowną. Poza tym, po co miałbyś udawać kogoś innego, skoro wiesz, że jesteś stworzony do tej roli? 

Kamila Królikiewicz / Kamila@newdoors.eu

Previous Next