There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Evolution of data carriers throughout history

If you associated the title of this article with a history lesson – rightly so. The first entities that meet the definition of a data carrier existed long before the appearance of man, we are talking about RNA and DNA.

By definition, a data carrier can be a physical object that allows information to be written and read. Each medium is characterized by a specific recording density resulting from its physical properties.

A long time ago…

The oldest discovered manifestations of data recording are estimated to be around 70,000 years old. Along with the development of the magazine, the number of possibilities has increased significantly: starting from clay tablets and ending with paper, which has become a breakthrough, e.g. for durability and availability.

… and a little later

If you are wondering which moment turned out to be a breakthrough on the road between a piece of paper and a floppy disk – we are here to help. In the first half of the 18th century, work was carried out on a medium that could be read directly by a machine. The prototype was a perforated paper tape that could steer the loom. In the following years, the perforated tape became a thing of the past, giving way to perforated discs used in jukeboxes and music boxes.

In the nineteenth century, the development of materials allowing for the preservation of the image, such as glass plates coated with a photosensitive layer, and later photographic film. Soon after, it was also possible to reproduce the sound wave.

 One of the last data carriers in the analog version were video and audio cassettes, which are a nylon version of the magnetic medium created by Valdemar Poulsen (the creator of the telegraph). The same cassettes that were used as media for Atari computers back in the 1980s.

Here and now

The driving force was the development of computer technology. However, the available carriers were characterized by low recording density, long access time and the inability to overwrite data. The development of mercury, ferrite and magnetic hard drives was started.

DISK

The first 8 ”floppy disks appeared (produced since 1971). However, they were still soft and susceptible to damage media, the capacity of which allowed to write only 80KB. In the 90s they had a version measuring only 3.5 “and an HD version, the capacity of which allowed to store as much as 1.4MB. The new floppy disk was much more durable.

Fun fact: Windows 95 has been released on 22 floppy disks!

CARTRIDGE

The owners of video game consoles of that time remember them best. Despite all the difficulties caused by the variety of connectors competed with the much slower tape drive.

HARD DRIVE

It uses a magnetic medium for data storage. The first one was created in 1956 and although it is hard to imagine its capacity was 5 MB and its size was 24 ”. Today, the capacity of hard drives is measured in terabytes, and manufacturers are increasingly using solid-state SSD technology.

OPTICAL DISC

The first compact disc was developed in cooperation with Sony and Philips in the 1970s, but in 1980 the CD standard was announced.
CD – was a negative matrix.
CD-R – differed from the CD in that it had 4 layers and tracks that made it possible to record data with a laser.
CD-RW – allowed to erase and rewrite data.
DVDs – much more dense than CDs, they are larger than CDs.
Blu-ray – the biggest competition of DVDs due to even greater capacity (thanks to the use of blue laser). Used, among others by next-gen consoles.

FLASH MEMORY

Non-volatile computer memory, in which data access uses memory paging, is used in modern memory cards and USB.

The latest SD Association card allows you to store up to 128 TB of data. Compared to the 80KB available 49 years ago, it is impressive, right?

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu


Ewolucja nośników danych na przestrzeni dziejów

Jeżeli tytuł tego artykułu skojarzył Ci się z wypracowaniem na lekcję historii – słusznie. Pierwsze bowiem byty spełniające definicję nośnika danych istniały jeszcze na długo przed pojawieniem się człowieka, mowa tu o RNA i DNA. 

Z definicji nośnikiem danych możemy nazwać przedmiot fizyczny pozwalający na zapisanie i odczytanie informacji. Każdy nośnik charakteryzuje określona gęstość zapisu wynikająca z jego właściwości fizycznych.

Dawno, dawno temu…

Wiek najstarszych odkrytych przejawów zapisu danych ocenia się na około 70 tysięcy lat. Wraz z rozwojem pisma znacznie powiększyła się liczba możliwości: począwszy od glinianych tabliczek i skończywszy na papierze, który stał się przełomowym m.in. ze względu na trwałość i dostępność. 

… i trochę później

Jeżeli zastanawia Cię, który moment okazał się przełomowy na drodze pomiędzy kartką papieru a dyskietką – śpieszymy z pomocą. W pierwszej połowie XVIII w. trwały prace nad medium, które mogłoby być odczytywane bezpośrednio przez maszynę. Prototypem była perforowana papierowa taśma, która mogła sterować krosnem. W kolejnych latach taśma perforowana przeszła do lamusa ustępując miejsca dyskom perforowanym wykorzystywanym w szafach grających czy pozytywkach. 

W XIX wieku zaczęto opracowywać materiały pozwalające utrwalić obraz jak np. szklane płytki powleczone warstwą światłoczułą, a później błona fotograficzna. Niedługo później możliwe stało się również odwzorowanie fali dźwiękowej.

Jednym z ostatnich nośników danych w wersji analogowej były kasety wideo i magnetofonowe będące nylonową wersją nośnika magnetycznego stworzonego przez Valdemara Poulsen’a (stwórcę telegrafonu). Te same kasety, które jeszcze w latach osiemdziesiątych były używane jako nośnik programów dla komputera Atari.

Tu i teraz

Motorem napędzającym stał się rozwój techniki komputerowej. Dostępne nośniki charakteryzowała jednak niska gęstość zapisu, długi czas dostępu oraz niemożność nadpisywania danych. Przystąpiono do opracowywania pamięci rtęciowych, ferrytowych czy magnetycznych dysków twardych.

DYSKIETKA

Pierwsze pojawiły się dyskietki z rozmiarem 8”(produkowane już od 1971 roku)  Były to jednak nadal miękkie i podatne na uszkodzenia nośniki, których pojemność pozwalała na zapisanie jedynie 80KB. W latach 90’ doczekały się wersji mierzącej zaledwie 3,5” oraz wersji HD, której pojemność pozwalała na przechowanie aż 1,4MB. Nowa dyskietka była znacznie trwalsza.

Fun fact: Na 22 dyskietkach został wydany system Windows 95!

KARTRIDŻ

Najlepiej pamiętają je posiadacze ówczesnych konsoli do gier wideo. Pomimo wszelkich trudności, które sprawiała m.in. różnorodność złączy stanowiły konkurencję dla o wiele wolniejszego napędu taśmowego.

DYSK TWARDY

Do przechowywania danych wykorzystuje nośnik magnetyczny. Pierwszy powstał w 1956 roku i choć trudno to sobie wyobrazić jego pojemność wynosiła 5 MB a jego wielkość aż 24”. Dziś pojemność twardych dysków liczona jest w terabajtach, a producenci coraz częściej stosują technologię półprzewodnikowych dysków SSD.

DYSK OPTYCZNY

Pierwsza płyta kompaktowa została opracowana przy współpracy firm Sony i Philips już w latach 70’ jednak to w roku 1980 ogłoszono standard CD. 
CD – była matrycą stanowiącą negatyw.
CD-R – różniła się od CD tym, że posiadała 4 warstwy i ścieżki, które umożliwiały zapis danych za pomocą lasera.
CD-RW – pozwalała na wymazywanie i ponowne zapisywanie danych.
DVD – o zdecydowanie większej gęstości niż CD są pojemniejsze od CD.
Blu-ray – największa konkurencja płyt DVD ze względu na jeszcze większa pojemność (dzięki zastosowaniu niebieskiego lasera). Wykorzystywane m.in. przez konsole nowej generacji. 

PAMIĘĆ FLASH

Nieulotna pamięć komputerowa, w której dostęp do danych wykorzystuje stronicowanie pamięci używana jest we współczesnych kartach pamięci oraz USB. 

Najnowsza karta SD Association pozwala na przechowywanie aż 128 TB danych. W porównaniu z 80KB dostępnymi 49 lat temu robi wrażenie, prawda? 

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu

Previous Next