There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Do you think that everything that could be invented has already been invented?

Allegedly, such words were uttered by Charles H. Duell, who once served as the United States Patent Commissioner at the Patent Office. It might seem logical that if there is at least one man in the world who has already seen all inventions, it could be Duell. Fortunately, as it turned out, these were just rumors that were denied by Samuel Sass.

In fact, Duell said, 

In my opinion, all previous advances in the various lines of invention will appear totally insignificant when compared with those which the present century will witness. I almost wish that I might live my life over again to see the wonders which are at the threshold.” 

Thus, we would like to present to you 3 IT inventions selected by us, which changed the course of history and initiated technological development.

No.1

The first item we choose may come as a surprise to you, because… it is an invention that has never been created. The analytical machine, designed in 1837, although it never saw the light of day, turned out to be a breakthrough step and an inspiration to construct the first computer.

Charles Babbage was the creator of the analytical machine, and his work was recognized as the first general-purpose programmable computer. At least in theory. The analytical machine was to be a mechanical structure driven by a steam engine. The program and data were to be entered via punch cards (if you’ve read our article on the evolution of data carriers, remember that they were first used to program a loom).

Over 100 years later

The year of the Internet is considered to be 1969 – 11 nodes connecting 4 American units within the network created eleven years earlier for the ARPA organization – was called ARPANET.

The first real Internet search engine was launched only in 1994 (Lycos), and the now well-known Google made its debut four years later.

In Poland, the date of launching the Internet network is 1991, i.e. the date of sending the first e-mail.

Hello World

Our ranking could not miss the first object-oriented programming language developed in the 1960s in the Norwegian Computing Center. We are talking about an extension compiled for ALGOLA 60 – Simula. In 1987, Simula 67 introduced objects, classes, inheritance, and subclasses, virtual methods, and coroutines. Simula was influenced by for the development of Java, C # or C ++.

If you feel not enough satisfied or are interested in a more detailed history of the most important technical inventions that contributed to the development of computer science, please visit: https://historiainformatyki.pl/historia/najistotszej-wynalazki-techniczne-w-historii-informatyki

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu


Czy uważasz, że wszystko, co można było wynaleźć już zostało wynalezione? 

Rzekomo takie właśnie słowa padły z ust Charlesa H. Duell’a, pełniącego niegdyś funkcję Komisarza Stanów Zjednoczonych ds. Patentów w Urzędzie Patentowym. Logicznym mogłoby się wydawać, że jeżeli na świecie istnieje choć jeden człowiek, który widział już wszystkie wynalazki to mógłby nim być właśnie Duell. Na szczęście jak się okazało były to tylko plotki, które zostały zdementowane przez Samuela Sassa.

W rzeczywistości Duell powiedział:

Moim zdaniem wszystkie dotychczasowe postępy w różnych kierunkach wynalazczości wydają się zupełnie nieistotne w porównaniu z tymi, których będzie świadkiem obecne stulecie. Prawie chciałbym przeżyć swoje życie na nowo, aby zobaczyć cuda, które są u progu.”

Tym samym pragniemy przedstawić Wam 3 wybrane przez nas wynalazki informatyczne, które odmieniły bieg historii i zapoczątkowały rozwój technologiczny. 

No.1

Pierwsza wybrana przez nas pozycja może okazać się dla Was zaskoczeniem, gdyż… jest to wynalazek, który nigdy nie powstał. Zaprojektowana w 1837 roku maszyna analityczna, choć nigdy nie ujrzała światła dziennego okazała się przełomowym krokiem i inspiracją do skonstruowania pierwszego komputera. 

Twórcą maszyny analitycznej był Charles Babbage, a jego dzieło uznane zostało za pierwszy programowalny komputer ogólnego zastosowania. Przynajmniej w teorii. Maszyna analityczna miała być konstrukcją mechaniczną, napędzaną silnikiem parowym. Program oraz dane miały być wprowadzane za pośrednictwem kart perforowanych (jeżeli czytaliście nasz artykuł o ewolucji nośników danych to pamiętacie, że pierwszy raz zostały wykorzystane do programowania krosna). 

Ponad 100 lat później

Za rok powstania Internetu uznaje się rok 1969 – powstało wówczas 11 węzłów łączących 4 amerykańskie jednostki w ramach sieci powstałej jedenaście lat wcześniej dla organizacji ARPA- nosiła nazwę ARPANET. 

Pierwsza prawdziwa wyszukiwarka internetowa została uruchomiona dopiero w 1994 roku (Lycos), a doskonale znany nam obecnie Google zadebiutował cztery lata później.

W Polsce za datę uruchomienia sieci internetowej uznaje się rok 1991, czyli datę wysłania pierwszego maila. 

Hello World

W naszym rankingu nie mogło zabraknąć pierwszego obiektowego języka programowania powstałego w latach 60. XX w. w Norweskim Centrum Obliczeniowym. Mowa tutaj o rozszerzeniu kompilowanym do ALGOLA 60 – Simula. W roku 1987 Simula 67 wprowadziła obiekty, klasy, dziedziczenie oraz podklasy, metody wirtualne i współprogramy. Simula miała wpływ m.in. na rozwój Java, C# czy C++.

Jeżeli odczuwasz niedosyt lub interesuje Cię bardziej szczegółowa historia najważniejszych wynalazków technicznych, które przyczyniły się do rozwoju informatyki zachęcamy do odwiedzenia https://historiainformatyki.pl/historia/najistotniejsze-wynalazki-techniczne-w-historii-informatyki

Kamila Królikiewicz / kamila@newdoors.eu

Previous Next