There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Before the aliens built the pyramids

Running a company nowadays generates huge amounts of stress. Managing a large number of diverse projects can cause various types of problems, but also give a chance to invent some creative solutions, such as work methodology. Management methodologies were usually mentioned in the IT industry, but they are increasingly being translated into other areas of work or study. How are projects currently managed? Is the  management methodology important?

4500 years ago, it was … the same

Management dates back to ancient times, when we can find elements that are the basis of today’s project management, such as: planning, organizing and controlling work. The precursors of these elements are, of course, the Egyptians, who had to plan their projects, organize the necessary materials, establish the hierarchy of construction and control its progress.

Rome was not built in a day

Other projects can also be seen in modern times, when the Colosseum was built in Rome, or the Indian mausoleum Taj Mahal, however, due to the lack of documentation, we are not able to clearly state how these works were organized. On the other hand, it is obvious that such buildings are not built without a specific plan.

A decisive change in project management took place in the mid-nineteenth century, when the economy became more and more complex.

But how does this relate to contemporary methodologies and to the field of IT?

Today, 10 flagship project management techniques can be identified, but we will focus on those four that are closely related to IT.

The most popular one is AGILE. Agile involves splitting the project into iterations, and then working on one iteration at a time, but still collecting feedback. When the team completes one iteration, the item is passed to the customer, the customer provides feedback, and the team corrects the iteration based on this feedback.

SCRUM, which enjoys almost equally great fame, is quite similar to agile based on the idea of ​​small iterations but has additional elements. Scrum means daily meetings lasting a few minutes, where the team discuss what they did the previous day and what they have to do today. Scrum allows you to maintain the continuity of the project, while informing about its continuous status.

One of the oldest, defined methodologies is WATERFALL, it is both difficult and easy. This model called cascade model assumes accurate planning and rigid constraints. The scope of the project is unlikely to change, and when it happens, the whole project usually becomes chaotic. The most important thing in this methodology is knowledge of the result, budget and the set date.

The last methodology, or rather the management philosophy, is LEAN. Lean defines all the things that you should root out of your life to become productive. They are Muda, Mura and Muri.

Muda is everything that has no value in the work process, i.e. daily browsing of social media. By eliminating Muda, you make your work results so valuable that no one can surpass you. Mura is the inconsistency of the work process. For example, the waiting time is Mura. Lastly, Muri is pressure and stress that are imposed unjustifiably.

Man does not live only by work

The above methodologies are most often mentioned in the field of IT, while they find great application even in daily, private activities. Increasingly, leaders of various enterprises are deciding to introduce the Agile or Scrum method to facilitate the work of the entire department.

In conclusion, project management methods were invented a long time ago, but we defined them, adapted them to current realities, introduced them to everyday life. They are constantly improving. These techniques allow you to find yourself in a multitude of duties and deal with such popular multitasking without losing your head.

Maybe in your life you will also notice the unconscious use of some of these techniques?

Do you think that using one of these techniques would improve the work of your organization?

Magdalena Starzak / Magda@newdoors.eu


Zanim kosmici zbudowali piramidy

Prowadzenie przedsiębiorstwa w obecnych czasach generuje ogromne pokłady stresu. Zarządzanie dużą ilością różnorodnych projektów może przysporzyć różnego rodzaju problemy, ale i zrodzić kreatywne rozwiązania. Jednym z nich są metodologie pracy. Najczęściej wspominamy o metodologiach zarządzania w branży IT, ale coraz częściej przekładają się one na inne dziedziny pracy, czy też nauki.

Jak aktualnie zarządza się projektami? Czy metodologia zarządzania jest ważna? 

4500 lat temu było… tak samo


Zarządzanie wywodzi się już z czasów starożytnych, w których możemy doszukiwać się elementów, będących podstawą dzisiejszego zarządzania projektami, takich jak: planowanie, organizowanie i kontrola prac. Prekursorami tych elementów są oczywiście Egipcjanie, którzy musieli rozplanować swoje projekty, zorganizować potrzebne materiały, ustalić hierarchię budowy i kontrolować jej postępy. 

Nie w jeden dzień Rzym zbudowano


Inne projekty można zauważyć również w czasach nowożytnych, kiedy to powstało Koloseum w Rzymie, czy też indyjskie mauzoleum Taj Mahal. Jednakże z powodu braku dokumentacji, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić w jaki sposób te prace były organizowane. Natomiast samoistnie nasuwa się konkluzja, że takie budowle nie powstają bez konkretnego planu. 


Zdecydowana zmiana w zarządzaniu projektami nastąpiła w połowie XIX wieku, kiedy to gospodarka stawała się coraz bardziej złożona.


Ale, jak to się ma do współczesnych metodologii i do dziedziny IT?


Współcześnie można wskazać 10 flagowych technik zarządzania projektami. Skupimy się jednak na tych czterech, które są ściśle związane z IT.

Tą, która cieszy się największą popularnością jest, AGILE. Agile zakłada rozbicie projektu na iteracje, a następnie pracę nad jedną iteracją na raz, ciągle jednak zbierając informację zwrotną. Gdy zespół zakończy jedną iterację, element przekazywany jest do klienta, klient przekazuje informacje zwrotne, a zespół poprawia iterację na podstawie tej opinii.


SCRUM, który cieszy się niemal równie wielką sławą, jest metodologią zwinną, która opiera się na pomyśle małych iteracji, ale ma dodatkowe elementy. Scrum oznacza codzienne kilkuminutowe spotkania, na których zespół dyskutuje o tym co zrobił poprzedniego dnia, a co ma do zrobienia dzisiaj. Scrum pozwala zachować ciągłość projektu, jednocześnie informując o jego bieżącym statusie.


Jedna z najstarszych, zdefiniowanych metodologii to WATERFALL, jest jednocześnie łatwa, jak i trudna. Tak zwany model kaskadowy zakłada dokładne planowanie i sztywne ograniczenia. Zakres projektu raczej się nie zmienia, a kiedy to się zdarza, cały projekt zwykle ulega chaosowi. Najważniejsze w tej metodologii są znajomość wyniku, budżetu i ustalonego terminu.


Ostatnią metodologią, a właściwie filozofią zarządzania jest LEAN. Lean definiuje wszystkie rzeczy, które powinieneś wykorzenić ze swojego życia, aby stać się produktywnym. Są to Muda, Mura i Muri.
Muda to wszystko, co nie ma wartości w procesie pracy, czyli m.in. codzienne przeglądanie serwisów społecznościowych. Eliminując Mudę, sprawiasz, że twoje wyniki pracy są tak pełne wartości, że nikt nie może Cię przewyższyć. Mura to niespójność procesu pracy. Na przykład czas oczekiwania to Mura. Wreszcie Muri jest presją i stresem, które są nakładane bezpodstawnie.

Nie tylko pracą człowiek żyje


Powyższe metodologie najczęściej są wspominane w dziedzinie IT, natomiast znajdują wspaniałe zastosowanie nawet w codziennych, prywatnych czynnościach. Coraz częściej liderzy różnorakich przedsiębiorstw decydują się na wprowadzenie metodologii Agile, bądź Scrum w celu ułatwienia pracy całego działu. 


Reasumując, sposoby zarządzania projektami zostały wynalezione już bardzo dawno temu, ale zdefiniowaliśmy je, dostosowaliśmy do obecnych realiów, wprowadziliśmy do dnia powszedniego i wciąż udoskonalamy. Techniki te pozwalają odnaleźć się w natłoku obowiązków i uporać się z tak popularnym multitaskingiem nie tracąc przy tym głowy. 

Może w waszym życiu również zauważycie nieświadome stosowanie niektórych z tych technik?

Czy uważasz, że zastosowanie jednej z tych technik usprawniłoby pracę Twojej organizacji? 

Magdalena Starzak / Magda@newdoors.eu

Previous Next