There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

Be a better version of yourself every day – about development in the IT industry

Becoming a programmer is not easy at all, it is even more difficult to stay in the constantly rushing IT world. Anyone from the industry knows how important development is in this profession. The technological world is still pushing through, the expectations as to the knowledge of various solutions are enormous, both on the part of employers and employees.

When you become a programmer, you must have a plan for yourself, plan your development and possibilities, and be prepared to be a desired specialist on the market in a few years. Although it is obvious that it is impossible to predict which competences will be key in a few years, it is worth creating a vision of the direction of your development. The programmer should be vigilant and follow the market trends.

You are undoubtedly great – why should you try harder?

There is now a strong trend around artificial intelligence. The spectrum of AI applications is so wide that almost every industry may be exposed to this technology. You can read about it, among others in the last article: Real stupidity will always defeat artificial intelligence – about the dangers and benefits. As demand breeds supply, more and more developers have turned to technologies around this theme. Cloud technologies, VR / AR and many other areas that have only recently emerged are also leading the way. Do you feel strong enough at this? 

Competition in the labor market is also growing. More and more people focus on changing industries, the places in the benches in strictly technological fields are slowly filling up. They attract earnings, predominant remote work and the demand for IT specialists. The development of various technologies in the world slowly introduces us to the obligation to get interested in this topic and get to know it from the inside.

How to do it?

Conscious programmers, passionate in their profession, are constantly looking for new solutions, deepening their interests in the field of technology and increasing their competences. By far the most important factor is the amount of own work put into expanding knowledge and training skills. Once you’ve got some part of the way behind you, there’s no doubt you can handle it all. What about those who are just starting to explore the secret knowledge of programming? Several companies met their needs and expectations and took up training in programming and concepts around the IT field. For those who do not have enough self-denial and need a mentor, or do not know where to start, we recommend companies such as: Kodilla, Software Development Academy, infoshare Academy, Coders Lab or CodersTrust Polska.

Currently, however, there are numerous companies on the market that train both beginners and advanced programmers. Successive studies are becoming less important, and more and more emphasis is placed on practice and skills. Above all, however, in order to acquire new competences, you need to put in a lot of work to understand the principles of each technology.

So it’s worth it?

Is it worth training? ALWAYS. Regardless of whether it results from the desire and need for self-improvement, or from creating a specialist in the job market in great demand – the constant pursuit of perfection is somehow inscribed in the profession of a programmer. Try to be better every day, but do not forget that the profession you have chosen is also your passion and do not lose your enthusiasm.

Magdalena Starzak / magda@newdoors.eu


Każdego dnia bądź lepszą wersją siebie – o rozwoju w branży IT

Zostać programistą wcale nie jest łatwo, jeszcze trudniej jest utrzymać się w stale pędzącym świecie IT. Kto z branży ten wie, jak ważny jest rozwój w tym zawodzie. Świat technologiczny wciąż prze, oczekiwania co do znajomości różnorodnych rozwiązań są ogromne, zarówno ze strony Pracodawców jak i samych zainteresowanych.

Zostając programistą trzeba mieć plan na siebie, zaplanować swój rozwój i swoje możliwości, przygotować się na to, żeby być nadal pożądanym specjalistą na rynku za kilka lat. Chociaż oczywistym jest, że nie da się przewidzieć które kompetencje będą kluczowe za kilka lat, warto jednak wykreować wizję kierunku swojego rozwoju. Programista powinien być czujny i podążać za trendami rynkowymi. 

Niewątpliwie jesteś świetny – dlaczego, więc masz starać się bardziej?

Obecnie da się zaobserwować silny trend wokół sztucznej inteligencji. Spektrum zastosowań AI jest tak szerokie, że styczność z tą technologią grozi niemal w każdej branży. Możecie o tym przeczytać między innymi w ostatnim artykule: Real stupidity will always defeat artificial intelligence – about the dangers and benefits. Ponieważ popyt rodzi podaż, coraz więcej deweloperów zwróciło się ku technologiom wokół tego tematu. Wśród trendów przodują również technologie chmurowe, VR/AR i wiele innych dziedzin, które dopiero niedawno raczkowały. Czy czujesz się w tym wystarczająco mocny?

Rośnie również konkurencja na rynku pracy. Coraz więcej ludzi stawia na przebranżowienie się, powoli zapełniają się miejsca w ławkach na kierunkach stricte technologicznych. Przyciągają zarobki, przeważająca praca zdalna i zapotrzebowanie na specjalistów IT. Rozwój technologii różnorakich na świecie wprowadza nam powoli obowiązek zainteresowania się tym tematem i poznania go od środka.

Jak się do tego zabrać?

Świadomi programiści, pasjonaci w swojej profesji stale poszukują nowych rozwiązań, pogłębiają swoje zainteresowania w zakresie technologii i podnoszą swoje kompetencje. Zdecydowanie najważniejszym czynnikiem jest nakład pracy własnej włożony w pogłębianie wiedzy i ćwieczenie umiejętności. Jeżeli pewną część drogi masz już za sobą, nie ma wątpliwości, że poradzisz sobie ze wszystkim. Co z tymi, którzy dopiero zaczynają zgłębiać wiedzę tajemna jaką jest programowanie?  Naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom wyszło kilka firm, które zajęły się szkoleniem z zakresu programowania i pojęć naokoło dziedziny IT. Dla tych, którzy nie mają dość samozaparcia i potrzebują mentora, lub nie wiedzą od czego zacząć polecamy m.in. firmy takie jak: Kodilla, Software Development Academy, infoshare Academy, Coders Lab czy CodersTrust Polska.

Obecnie jednak na rynku funkcjonuje bezlik różnych firm zajmujących się szkoleniem zarówno początkujących jak i zaawansowanych programistów. Coraz mniejsze znaczenie mają kolejne studia, a coraz więcej nacisku kładzie się na praktykę i umiejętności. Przede wszystkim jednak, żeby przyswoić nowe kompetencje należy włożyć dużo pracy zrozumieć zasady funkcjonowania każdej technologii. 

A więc warto? 

Czy warto się dokształcać? ZAWSZE. Bez względu na to, czy wynika to z chęci i potrzeby samodoskonalenia, czy z też wykreowania się na rozchwytywanego na rynku pracy specjalistę – ciągłe dążenie do perfekcji jest niejako wpisane w zawód programisty. Staraj się każdego dnia być lepszy, ale nie pozwól sobie zapomnieć, że zawód, który wybrałeś jest również Twoją pasją i nie trać zapału. 

Magdalena Starzak / maga@newdoors.eu

Previous Next