There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

3 most desirable soft skills, not only in IT industry

In the current labor market, education and knowledge of techniques and technology are no longer enough. Candidates personality, soft skills, motivation, company and team fitting also play a key role.

Soft skills, including personal and interpersonal competences, are associated with the psyche and social skills. They differ from hard skills, above all in that they embrace nature and shaping them is a lengthy process.

Employers faced with the choice between experienced, but moderately motivated, and motivated candidates, but to be trained, increasingly they choose the second option. It comes to the fact that the labor market is more and more developed, it embraces more and more often working as a team, which is related to the fact that the key to team success is individual.

As the most desirable feature is considered the ability to teamwork. As is already written above, team units are the key to success. Specialists with this skill are able to efficiently communicate their needs and problems, as well as help other team members. Lack of this feature may constitute a risk of emerging misunderstandings and conflicts in the team. The ability to work in a group also means being aware of your pros and cons and being able to take on a role during teamwork. The best way to develop this competence is to gain experience, practice communication and thoroughly analyze actions and effects. In many cases, constructive feedback from your supervisor or colleagues will be useful.

As a second employers emphasize the endurance. The ability to work under pressure, to stand by deadlines, consistency and energy in action are desirable among employees in many industries. In IT, the project can de longer, the work can be tedious. Without endurance is really difficult to work then. What are the consequences of employing an employee with straw fervor? First of all, such a person loses motivation when he encounters an obstacle on his way, which overcoming requires time and work. Stubbornness is associate with self-discipline that you can work on every day. Focus on long-term goals, clearly defining the individual stages of achieving them instead of bothering about the temporary benefits. 

Independence is highly valued, regardless of the specifics or size of the organization. An employee who is able to pick out his priorities, complete his projects to the end, ask the question when something is not understood, whether something is not clear to him, is absolutely necessary for employers. Independence in a given position is, of course, partly due to knowledge and preparation for making decisions and taking responsibility for them. The ability to take steps independently can shorten many processes by not having to supervision at every stage of the project. Lack of this ability is associated with the employer’s constant need to verify completed tasks and to be in touch. 

All of the above elements are interpretations of effective work in an organization. Developing each of them is possible and can significantly affect the issues of relationships and collaboration within a team or on-line employee-supervisor. Undoubtedly, these competences are sought after. It is therefore worth considering at what level they are developed in ourselves.

Magdalena Starzak / magda@newdoors.eu


3 najbardziej pożądane kompetencje miękkie, nie tylko w branży IT

Na obecnym rynku pracy samo wykształcenie i znajomość technologii nie są już wystarczające. Kompetencje miękkie, osobowość kandydata, motywacja i postawa, a także dopasowanie do firmy i zespołu, również odgrywają kluczową rolę.

Kompetencje miękkie, w tym osobiste i interpersonalne, różnią się od kompetencji twardych, przede wszystkim tym, że powiązane są z charakterem człowieka, a kształtowanie ich jest procesem długotrwałym.

Dodatkowo, pracodawcy stając przed wyborem pomiędzy kandydatem doświadczonym, ale średnio zmotywowanym, a kandydatem zmotywowanym, ale wymagającym doszkolenia, coraz częściej wybierają tę drugą opcję. Wynika to z szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego, w którym dużą rolę odgrywa praca zespołowa, a kluczem do sukcesu zespołu jest współpraca jednostek.

Za najbardziej pożądaną cechę uważa się umiejętność pracy w zespole. Jak już zostało napisane powyżej, członkowie tego zespołu są kluczem do sukcesu. Specjalista posiadający tę cechę, potrafi sprawnie zakomunikować swoje potrzeby i problemy, jak i pomóc innemu członkowi grupy. Brak tej cechy, może oznaczać ryzyko pojawiających się nieporozumień i konfliktów w zespole. Umiejętność pracy w zespole oznacza również świadomość swoich wad i zalet oraz zdolność obrania pewnej roli podczas pracy zespołowej. Najlepszym sposobem na rozwój tej kompetencji jest zdobywanie doświadczenia, ćwiczenie komunikacji oraz wnikliwa analiza działań i efektów. W wielu przypadkach użyteczny okaże się konstruktywny feedback od przełożonego lub współpracowników.

Na drugim miejscu pracodawcy wskazują wytrwałość. Umiejętność pracy pod presją, dotrzymywanie terminów, konsekwencja i energia w działaniu, są pożądane wśród pracowników wielu branż. W sektorze IT terminy często się przeciągają, praca bywa monotonna, stąd też bez wytrwałości i determinacji ani rusz. Jakie konsekwencje niesie ze sobą zatrudnienie Pracownika o słomianym zapale? Przede wszystkim taka osoba traci motywację, gdy napotka na swojej drodze przeszkodę, której pokonanie wymaga nakładu czasu i pracy. Wytrwałość nieodłącznie wiąże się z samodyscypliną, nad którą można pracować, skupiając się na celach długoterminowych, jasno definiując kolejne etapy ich osiągania, zamiast zaprzątać sobie głowę chwilowymi korzyściami.

Samodzielność jest cechą na wagę złota, bez względu na specyfikę czy wielkość organizacji. Pracownik, który potrafi ustalić priorytety, doprowadzić do końca projekty, zadawać pytania, kiedy czegoś nie rozumie, bądź coś jest dla niego nie jasne, jest wartością samą w sobie dla pracodawcy. Samodzielność na danym stanowisku, wynika m.in. z posiadanej wiedzy oraz przygotowania do podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Zdolność do samodzielnego podejmowania działań, skraca wiele procesów poprzez brak konieczności nadzoru przez przełożonego na każdym etapie projektu. Jej brak, oznacza dla Pracodawcy konieczność bycia „w kontakcie” i weryfikowania realizacji zadań. 

Wymienione kompetencje są wykładnią efektywnej pracy w organizacji. Wypracowanie każdej z nich jest możliwe i może znacząco wpłynąć na kwestie relacji i współpracy w ramach zespołu, czy też na linii pracownik-przełożony. Bez wątpienia są to kompetencje poszukiwane. Warto zatem zastanowić się na jakim poziomie są one rozwinięte w nas samych.

Magdalena Starzak / magda@newdoors.eu

Previous Next