There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors
Jim Morrison

3 mistakes you’d rather avoid as a beginner programmer

Learning to programming is a process that never ends. As always, when it comes to learning, the most difficult are the beginnings. As a Junior you are flooded with information, advice on where to start, what technologies to choose, which courses are the best… However, one rarely talks about what to do so as not to put your ardor to the test. Interested?


Every second counts!

Well, maybe not so literally, but delaying will not bring any benefits. Many programmers admit to taking too long to learn coding. Don’t waste valuable time collecting subjective opinions. It’s good that you decided to do some research on the market, but if you’re still stuck in the search for your programming language then I have to worry you – no one will choose it for you, so stop thinking and just start writing! The sooner you do it, the sooner you will see if the direction you have chosen is the right one.

“Reading is the best way to learn,” Pushkin said.

There is no denying the educational value of reading an appropriate book, but in this case, let’s be a bit skeptical. How much knowledge from a completely foreign area are you able to acquire and understand based solely on theory? Treat books as a map, but also allow yourself to explore the area – you will put together a logical whole faster and remember individual elements being able to observe and understand the mechanisms taking place.

Programming is a practice. Nothing will push you in development as much as practicing. Start with the idea of ​​the application you would like to write and allow yourself to learn from mistakes. Of course, we do not urge you to completely resign from substantive help – it is needed – but allow yourself to solve problems as far as possible by yourself. I promise you won’t regret it.

Ctrl + C, Ctrl + V

It’s not high school, so downloading will cause you even more trouble than in the classroom. The scheme is similar – you thoughtlessly rewrite a piece of code without understanding how it works and why – works? It works. And so, you thoughtlessly paste one fragment after another, and yet you know that a programmer’s work is not only patting the computer, it is in a way a creative occupation. And when will something break? There is no mercy. How do you fix something you don’t understand? If in doubt, don’t hesitate to ask. To err is finally a human thing.

These are three mistakes of novice programmers, which in our opinion may hamper work from the very beginning of the career path. Did you commit one of them? Or maybe you have a completely different tip for beginners? Be sure to share it with us! 🙂

Kamila Królikiewicz / Kamila@newdoors.eu


3 błędy, których wolałbyś uniknąć jako początkujący programista

Nauka programowania to proces, który nigdy się nie kończy. Jak zawsze, kiedy chodzi o naukę, najtrudniejsze są początki. Jako Junior jesteś zalewany zewsząd informacjami, poradami od czego zacząć, jakie technologie wybrać, które kursy są najlepsze. Rzadko jednak mówi się o tym, czego robić nie należy, aby nie wystawiać swojego zapału na ciężką próbę. Zainteresowany? 

Liczy się każda sekunda!

No może nie tak dosłownie, ale zwlekanie nie przyniesie żadnych korzyści. Wielu programistów przyznaje się do zbyt długich przygotowań do nauki kodowania. Nie trać cennego czasu na zbieranie subiektywnych opinii. To dobrze, że postanowiłeś zrobić rozeznanie na rynku, ale jeżeli nadal tkwisz na etapie poszukiwania swojego języka programowania to muszę Cię zmartwić – nikt go za Ciebie nie wybierze, więc przestań się zastanawiać i po prostu zacznij pisać! Im szybciej to zrobisz tym szybciej przekonasz się, czy kierunek, który obrałeś jest właściwy. 

„Czytanie to najlepszy sposób uczenia się” mówił Puszkin.

Nie da się zaprzeczyć wartości edukacyjnej jaką niesie ze sobą lektura odpowiedniej książki jednak w tym wypadku bądźmy odrobinę sceptyczni. Jak wiele wiedzy z zupełnie obcego Ci obszaru jesteś w stanie przyswoić i zrozumieć opierając się wyłącznie na teorii? Traktuj książki jak mapę jednak pozwól sobie również na eksplorowanie terenu – szybciej ułożysz w logiczną całość i zapamiętasz poszczególne elementy mogąc obserwować i zrozumieć zachodzące mechanizmy. 

Programowanie jest praktyką. Nic nie popchnie Cię w rozwoju tak bardzo jak właśnie praktykowanie. Zacznij od pomysłu aplikacji, którą chciałbyś napisać i pozwól sobie uczyć się na błędach. Oczywiście, nie nakłaniamy Cię do tego abyś całkowicie zrezygnował z pomocy merytorycznej – jest ona potrzebna – jednak pozwól sobie na rozwiązywanie problemów w miarę Twoich możliwości samodzielnie. Obiecuję, że nie pożałujesz.

Ctrl+C, Ctrl+V

To nie liceum, więc ściąganie przysporzy Ci jeszcze więcej kłopotów niż na klasówce. Schemat jest podobny – bezmyślnie przepisujesz fragment kodu nie rozumiejąc jak działa i dlaczego – działa? Działa. I tak wklejasz bezmyślnie jeden fragment za drugim a przecież wiesz, że praca programisty to nie tylko klepanie w komputer, to w pewien sposób twórcze zajęcie. A kiedy coś się zepsuje? Nie ma zmiłuj. Jak naprawić coś czego nie rozumiesz? Jeżeli masz wątpliwości, nie wahaj się pytać. W końcu błądzić to rzecz ludzka.

To trzy błędy początkujących programistów, które naszym zdaniem mogą utrudnić pracę już na samym początku ścieżki kariery.  Popełniłeś jeden z nich? A może masz dla początkujących zupełnie inną wskazówkę? Podziel się nią z nami koniecznie! 🙂

Kamila Królikiewicz / Kamila@newdoors.eu

Previous Next